فرخنده باد اول ماه می، روز جهانی کارگر

کمیتۀ متحد برگزاری روز جهانی کارگر در کانادا برنامه ای را برای روز شنبه، 2 می 2015، سازمان داده است:

افزودن نظر جدید