یاد فدائی خلق نجمە الدین قادری گرامی باد!

متاسفانە اطلاع یافتیم کە رفیق نجمە الدین قادری، یار دیرینە فدائیان خلق، در حادثه ناگوار تصادف اتومبیل در جادە میان سنندج ـ سقز جان خود را در سن ٥٤ سالگی از دست داد، و بدین ترتیب سازمان ما یکی از بهترین یاران خود را کە سالیان مدید در راە رهائی از ستم و ایجاد ایرانی آباد و آزاد مبارزە کردە بود، از دست داد.

رفیق نجمەالدین قادری اهل شهر بانە از همان اوائل انقلاب و در اوج جوانی خود بە صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق پیوست، و مبارزە خود را در راە تحقق جهانی بهتر برای زحمتکشان و مردم میهنمان آغاز نمود. بعدها در جریان انشعاب اقلیت ـ اکثریت بە بخش اکثریت پیوست و در آن بە فعالیت خود ادامە داد. رفیق نجمەالدین در جریان یورش رژیم بە صفوف سازمان در سال ٦٢، مجبور بە ترک خانە و کاشانە خود شد و سال های چندی را در غربت بسر برد.

این یار دیرینە ما، علاوە بر فعالیت در بعد اقتصادی در جامعە کردستان کە در جریان آن بە ریاست خانە بازرگانی کردستان رسید، در زمینە فرهنگی نیز فردی علاقمند، پیگیر و فعال بود. ایجاد "بنیاد توسعە فرهنگی" در بانە از جملە نتیجە زحمات بی وقفە وی در این رابطە همراە با دوستان دیگرش بود. دلبستگی شدید وی بە منافع مردم کرد و تلاش در راە تحقق خواستەهای بحق مردم کردستان، از جملە دغدەغەهای دیگر وی در جریان زندگی پر از تعهدش بود. قلب پر مهر او هیچگاە مادران رفقای جان باختە ما را فراموش نکرد، و او جزو نادر کسانی بود کە هموارە بە دیدار آنان می شتافت تا از این طریق و در حد توان خود مرهمی بر دل داغدیدە آنان گذاشتە باشد.

سازمان ما درگذشت نابهنگام و زودرس رفیق نجمەالدین قادری را بە خانوادە، بستگان و همە یاران فدائی تسلیت می گوید، و یاد او را گرامی می دارد. باشد کە آرزوهای نیک وی روزی بتوانند بر فراخنای این میهن زجرکشیدە بال بگشایند، و جهانی بهتر را برای مردم ما بە ارمغان بیاورند.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢١ ارديبهشت ٢٠١٥ (١١ ماە مە ٢٠١٥)

افزودن نظر جدید