تبریک به حزب پودموس اسپانیا

به حزب پودموس اسپانیا!

 

پیروزی حزب شما در انتخابات محلی و شهرداری های اسپانیا را تبریک می گوییم. حزب شما تنها حدود یک سال پس از بنیانگذاری، توانست سیستم حزبی اسپانیا را دگرگون کند. شکست سیاست موسوم به ریاضت کشی در ناکامی احزابی بازتاب یافت که این سیاست را در سال های گذشته به اجرا گذاشتند. رای دهندگان اسپانیایی به این سیاست "نه" گفتند. حزب پودموس با سازماندهی ائتلاف های مختلف، در بسیاری از شهرها و مناطق اسپانیا به نیرویی تبدیل شده است که دیگر در سیاست اسپانیا نمی توان آن را نادیده گرفت. این پیروزی زمینه کارزار انتخاباتی بعدی برای پارلمان اسپانیاست.

اکنون آشکار شده است که نیروهای حاکم بر اتحادیه اروپا دیگر نخواهند توانست مشی تحمیل محرومیت های فزاینده را به راحتی پیش برند. موفقیت پودوموس به دنبال پیروزی سیریزا در یونان روی داده است. برآمد نوین چپ در اروپا نوید آن را می دهد که نیرویی در این قاره علیه یورش نئولیبرالیسم به دستاوردهای اجتماعی شکل گیرد. تاثیر این روند از مرزهای اروپا نیز فراتر خواهد رفت. اگر نیروهای مدافع عدالت اجتماعی بتوانند اجرای سیاست های نئولیبرال را متوقف کنند، مقاومت در برابر چنین سیاست هائی در خارج از اروپا نیز تقویت خواهد شد. این مقاومت، نیاز مبرم زمان ماست. جهانی که نئولیبرالیسم ساخته است، از بحران های متعدد و حاد رنج می برد. گرسنگی، فقر، نظامی گری، جنگ و نابودی محیط زیست از ارمغان های نئولیبرالیسم برای جهان ماست. این جهان به سیاست هایی نو نیاز دارد. جهان ما، تشنه عدالت، همزیستی مسالمت آمیز و توسعه پایدار است. چنین چرخشی، بدون دخالت فعال نیروهای خواهان این چرخش در سیاست، روی نخواهد داد.

پیروزی حزب پودموس، الهام بخش همه کسانی است که می توانند و باید برای چرخشی در سیاست به میدان آیند.

برای شما در ادامه راهی که در پیش گرفته اید، موفقیت های بیشتر آرزومندیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

٣١ مه ٢٠١٥

افزودن نظر جدید