خواهان آزادی نرگس محمدی و توقف اعدام در ایران هستیم

مردم شرافتمند و انسان دوست ایران

 چنانکه آگاهید شمار و سرعت اعدامها در ایران در دو سال اخیر به شدّ تی بی سابقه فزونی یافته است و هم اکنون روزانه به طور متوسّط 3 نفر به دار آویخته می شوند. این اعدامیان شامل نوجوانانی که در سنّ کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند، مخالفان سیاسی- عقیدتی و دگراندیشان نیز بوده اند. این وضعیّت همه ی ما کنشگران کارزار لگام را نگران کرده است.

 در چنین شرایطی بنا به گفته ی وکیل پرونده ی آقای محمدعلی طاهری که به مکتبی عرفانی گرایش دارد به جرم دگر اندیشی و ابرازعقیده ای مخالف با عقاید رسمی محکوم به اعدام شده و حکم اعدام او تأیید شده است.

 صدور حکم اعدام آقای محمد علی طاهری به واقع مفهومی بجز حذف آزادی اندیشه و بیان تا حدّ صدور حکم اعدام ندارد.

 از دگرسو، بریدن دست و پا ی مجرمان بینوا و تأیید حکم نوجوانی که زمان اجرای حکم اعدامش چند روزی به تأخیر افتاده  پیش آمده و احکام همانند دیگر نیز صادر شده است. صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که در کمتر از سنین قانونی مرتکب جرم شده اند به هیچ وجه قابل پذیرش وجدان بشری نیست.

 همزمان، نرگس محمّدی، کنشگر کارزار لگام  و فعّال آزادی مدنی، با وجود بیماری سخت و نیاز به استراحت مطلق و مراقبت ویژه ِ پزشکی و داشتن دو فرزند خردسا ل، همچنان  در زندان به سر می برد. وضعیّت دشوار نرگس محمّد ی موجب نگرانی همه ی فعّالان  حقوق بشر در ایران و جهان شده است.

 ما، کنشگران کارزارلگام برای چندمین با ر این رفتار های سیاسی مخالف با روح انسانی و ناسازگار با ارزشهای بشری را محکوم می کنیم و به همه ی مسئولان نسبت به  پیامدهای اجتماعی و اخلاقی چنین روشهایی هشدار می دهیم.

  از این پس، هر شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح، ما لگامیان با خواست آ؛زادی هرچه زودتر نرگس محمّدی و همه ی زندانیان سیاسی- عقیدتی و لغو مجازات اعدام برای همه متّهمان در مقابل در ورودی زندان اوین گرد هم می آییم.

کنشگران کارزار لگام     

 

افزودن نظر جدید