در گرامی‌داشت ‌یاد وخاطر ه حسین قاسم نژاد

کارگری که درسال 67 اعدام شد گرامی باد

زنده یاد حسین قاسم نژاددر سال 1330 درتهران بدنیا آمد و به علت تنگناهای مالی نتوانست تحصیلات دوره دوه دبیرستان را به پایان برساند و ناچار برای تامین هزینه‌های زندگی به شغل خیاطی روی آورد. حسین در سال 53 در ارتباط با یک گروه دانشجویی هوادار جنبش فدایی دستگیر شد و به علت اینکه تنها کارگر عضو گروه بود وهمچنین یکی از بستگانش درجبهه فلسطین جان باخته بود، بیش از دیگران مورد شگنجه قرار گرفت، و بخاطر وخامت وضعیت جسمی اش  براثر شکنجه، ساواک اورادر بیمارستان  شهربانی بستری کرد. حسین در بیداد گاه به 3سال زندان محکوم شد رفتار آرام وفروتنانه حسین درزندان  مورد احترام  همه زندانیان بود.

او که درد ورنج فقر  ووضعیت زحمتکشان رادرک وتجربه کرده بود تلاش می‌‌کرد تا توانایی تئوریک خودرا نیز ارتقا دهد. حسین پس از اتمام دوره زندان و6ماه ملی کشی آزاد شد. او پس ازانقلاب سا کن کرج شد ودر یک کارگاه خیاطی مشغول بکارگشت. در اين زمان او مسئولیت یکی از بخش های کارگری سازمان فدایییان  خلق اکثریت را به عهده گرفت. حسین درسال 65 دستگیر و بار یگر درزیر شکنجه های وحشیانه چهره مقاومش را نشان داد و در دفاع از آرمان‌های پاک خويش، ايستادگی کرد.

رفيق حسين قاسم‌نژاد در بيدادگاه‌های چند دقيقه‌ای به اعدام محکوم شد. و براساس گفته همبندانش  درزندان گوهردشت که از فاجعه ملی جان بدر بردند، حکم اعدام هیچگاه خللی درباورهای آزاد‌ی‌خواهانه وعدالت جویانه اوایجاد نکرد. اوآرمان و عقیده خود که عشق  به توده های زحمتکش بود را همچنان حفظ کرد.

هنوز حکم اعدام اودر جریان بود که شهریور خونین 67فرارسید و پیک مر گ در بیدادگاه مرگ آفرین خود، این فرزند زحمتکش  مردم را  دوبار ه به اعدام محکوم کرد و حسین قاسم نزاد به کاروان جاودانه پویندگان راه عدالت وبهروزی مردم پیوست.

یادش گرامی باد

افزودن نظر جدید