رفیق حسین نظری، فعال پرسابقە جنبش کارگری و سندیکایی ایران از میان ما رفت

با تاثر و تاسف بسیار، اطلاع یافتیم  ديروز شنبە ٢١ شهریور،  رفیق حسین نظری فعال پرسابقە جنبش کارگری و سندیکایی ایران کە بیش از نیم قرن از دوران زندگی اش را صرف مبارزە در راە بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان ایران نمود، در پاریس درگذشت. 

 رفیق نظری مبارزات سیاسی و سندیکایی اش را از در دوران جوانی با پیوستن بە حزب تودە ایران، با کار  در میان دهقانان شمال کشور و محل زادگاهش آغاز نمود و پس از تشکیل شورای متحدە مرکزی بە یاری شورا شتافت و بە دلیل همین فعالیت‌ها، بارها بە تحریک خان‌ها و کارفرمایان مورد ضرب و شتم و تحت پیگرد قرار گرفت. 

رفیق نظری پس از انقلاب مسئولیت نشریە کارگری "اتحاد" را بە عهدە گرفت. او  در این نشریە کە پس از مدت کوتاهی بعد از انتشار توقیف شد مطالب و حقوق سندیکایی کارگران را با کمک شبکەای از فعالین سندیکایی کە حول این نشریە تشکیل شدە بود بیواسطە بە نحو موثری بازتاب می داد و روی اعتراضات مطالباتی کارگران اثر می گذاشت. پس از یورش  رژیم بە حزب تودە ایران و تشکل‌های گارگری غیردولتی، رفیق نظری مجبور بە ترک کشور شد و  بە فرانسە رفت و در پاریس با «کمیسیون ارتباطات  سندیکایی ایران» بە همکاری پرداخت. 

 پس از درگذشت رفیق جواهری مسئول کمیسیون ارتباطات، رفیق نظری مسئولیت کمیسیون را بە عهدە گرفت و با یاری "ث ژ ت" فرانسە و ارتباط با فدراسیون سندیکاهای کارگری بە دفاع از حقوق سنددیکایی کارگران ایران و افشای نهادهای کارگری حکومتی پرداخت. او کە هم بە مسایل سندیکایی و هم بە زبان های فرانسە و انگلیسی تسلط داشت، در کنگرە‌های فدراسیون سندیکاهای کارگری هموارە شرکت می کرد و  گزارش‌های مستند و دقیقی از سرکوب سندیکاهای کارگری در ایران و نقش تشکل حکومتی "خانە کارگر"بە کنگرە ارایە می داد کە مطلوب برخی از شرکت کنندگان مانند، ادیب میرو، نمایندە سوریە در فدراسیون کە  کوشش داشت، "خانە کارگر" را بە عضویت فدراسیون جهانی کارگری در بیاورد نبود. 

پس از پذیرش "خانە کارگر" بە عضویت فدراسیون سندیکای جهانی در کنگره هاوانا کە بە ضرب و زور دولت های دوست رژیم ایران صورت گرفت، رفیق نظری کوشش بسیاری برای پس گرفتن این عضويت نمود و  نسبت بە عواقب آن بە رهبری فدراسیون هشدار داد و آن را عدول از اصول و اساسنامە فدراسیون خواند. او در اعتراض بە این تصمیم و ناپدید شدن تقاضاهای سە سندیکای مستقل ایرانی برای پیوستن بە فدراسیون، توسط "ادیب میرو" کە در همدستی با علیرضا محجوب صورت گرفت، مراودات "کمیسیون ارتباطات" و شخصی اش را تا رسیدگی بە شکایت "کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران" با فدراسیون قطع کرد.

 رفیق حسین نظری تا زمانی کە توش و توان داشت  بە رغم فشارهايی کە بر او وارد می شد، لحظەای از مبارزە در راە ارتقاء حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان و دفاع از پرنسیب‌های فعالیت سندیکایی دست بر نداشت و هرگز آرمان‌ها و اعتقادات عدالت خواهانەاش را کنار نگذاشت. 

یادش گرامی وراهش پر رهرو باد

 گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درگذشت رفیق ارزشمند و پر تلاش جنبش کارگری و سندیکایی، حسین نظری را بە خانوادە، دوستان و کلیە فعالین جنبش کارگری صمیمانە تسلیت می گوید.

 گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 ٢٢ شهریور ٩٤ (١٣ سپتامبر ٢٠١٥)

بخش: 

افزودن نظر جدید