بیانیه سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدام یاور محمد ثلاث