پنجاهمین سالگرد جنبش فدایی

عموئی: تا آنجائی کە من بە خاطر دارم پایەگداران جنبش مسلحانە سوسیالیسم هدفشان بود... آرمان جنبش فدائی خیلی فراتر از امر دمکراسی بود.

نظر2

جوانانی پاکباز و فداکار بودند، شجاع، مقاوم با احساس مسولیت بالا نسبت به سرنوشت کشور.در دوره ایی که همه به فکر زندگی شخصی خود بودند این ها زندگی خود را برای اهدافی والا تقدیم ملت خویش نمودند.

پنجاه سال مبارزه و امید - نگیرد این شعله خاموشی
نوزدە بهمن مصادف با پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی، از طرف سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت مراسم باشکوهی با حضور وسیع دوستداران این جنبش برگزار شد کە در اینجا خوانندگان عزیز کارآنلاین را بە دیدن و شنیدن گزارش کامل آن جلب می کنیم.

نظر1

بە مناسبت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی، مراسمی در زوم با شرکت تعداد کثیری از دوستداران جنبش فدائی تشکیل شد کە در جریان آن پیامی از طرف رفیق اسد کشتمند، از رفقای افغانستان کە در دهە هشتاد میلادی، در جریان کوچ بسیاری از رفقای فدائی بە آن کشور نقش بارزی در مهمان نوازی و کمک بە رفقای ما ایفاء کردند، ارائەشد. در اینجا خوانندگان کارآنلاین را بە شنیدن متن کامل پیام دعوت می کنیم.

اردشیر زارعی قنواتی

نقد جنبش مسلحانه چنانچه در چارچوب نفی ماهیت سوسیالیستی پایه گذاران این سازمان انجام گیرد موجب بروز خطایی بزرگ می شود که بیش از پیش به تفرقه در صفوف جنبش دامن زده و نتیجه آن تنها به سود حامیان رژیم پیشینی، راست روی در فعالین این جنبش، عدم درک ضرورت انطباق آرمان های سوسیالیسم آرمانخواهانه با تئوری و پراتیک مارکسیست خواهد شد.

نظر1

صفحه‌ها

دیدگاه‌ها

دانیلا سوتنر ـ مترجم: رضا کاویانی

در دوران دیکتاتوری فاشیستی ناسیونال سوسیالیستها تحت حکومت هیتلر، همه سازمانهای زنان و ارگانهای مطبوعاتی آنها در بهار ۱۹۳۳ ممنوع یا پاشیده شدند. هنگامی که رایشتاگ در تاریخ ۲۷ فوریه در شعله های آتش می سوخت، نازی ها از آتش سوزی  بهانه ای برای شروع یک کارزار تروریستی علیه همه گروه های ضد فاشیست  از...

نظر : 0
دکتر نیره انصاری 

در واقع تا زمانی كه در جامعه ای چون ایران، قانون گذاران و واضعان قانون براساس فقه و كتاب "تحریرالوسیله ی آقای خمینی" تدوین قانون می نمایند و تا زمانی كه زنانی با تفكرات مردسالار به مجلس راه یافته اند، نمی توان انتظار داشت كه حقوق فردی و اجتماعی زنان در قانون تنصیص (ابهام زدایی) یافته و به منصه...

نظر : 0
فرخ نعمت پور

شاید جمهوری اسلامی تنها رژیمی در دنیاست کە در پی ادامە مشروعیت خود از طریق مشارکت حداقلی مردم است، و این بنوعی بە چالش کشیدن تئوری ماکس وبر بویژە در بعد سوم آن است. خود مشروعیت زدائی از خصوصیات بارز جمهوری اسلامی است.

نظر : 0

گفتگوها

رویداد سیاهکل و پنجاە سال پرسش های تاریخی

بی انصافی خواهد بود شاید اگر از کسانی یاد نشود که تلاش کردند در این تاریکی فرهنگی و فکری با روشن کردن شمعی راه شکل گیری هوشیاری دمکراتیک را به جامعه نشان دهند.
سعید پیوندی (جامعەشناس و استاد دانشگاە لورن)

برگزاری مراسم و آئین های بزرگداشت در دنیای سیاست یک ضرورت است و گرنه مشارکت جمعی و کنشگری هم در کار نخواهد بود. اگر قرار باشد اسطوره های گذشته به پرسش کشیده شوند و قهرمانان بی اعتبار شوند دیگر چه چیزی از هویت جمعی و نمادها باقی می ماند؟ درست مانند مذاهب که برای انسجام درونی، هویت یابی و تداوم به...

نظر 1

تاریخ جنبش فدایی

بورژوازی غیرکمپرادور بعد از انقلاب

فرخ نعمت پور

اگر مهمترین دستاورد انقلاب بهمن را حذف وابستگی کشور بدانیم، حذفی کە از طریق نفی بورژوازی کمپرادور انجام شد، حال در خوانش تحولی کە در ایران قراراست اتفاق بیافتد، کە آن هم برکناری سیستم سیاسی تئوکراتیک بر کشور است، کدام بورژوازی بعنوان ستون فقرات چنین نظامی باید مورد توجە قراربگیرد تا بر دست...

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بهره‌مندی از زبان مادری، حق بشری است!

اعلامیه گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت روز جهانی زبان مادری

امسال، روز سوم اسفند برابر با ۲۱ فوریه، «روز جهانی زبان مادری» است. یک نام گذاری نمادین، که آن را باید مرهون مبارزات مردم جهان برای دفاع از شأن و منزلت زبان مادری دانست. روز جهانی زبان مادری، روزی عموم بشری و ارجمند برای همه انسان‌هاست. اما و به ویژه برای مردمانی ارزش دوچندان دارد که زبان مادری...

مسائل چپ

هشدار اتحادیه کارگری آلمان (IG Metal) به اعتصابات کارگری 

ترجمه: رضا کاویانی 

اتحادیه صنفی IG Metall خواستار چهار درصد دستمزد بیشتر برای تقریباً ۳.۸ میلیون کارگران این صنایع در سراسر کشور است. اتحادیه همچنین با توجه به بحران تولید ناشی از کرونا و کاهش ساعات کار، خواستار جبران یا غرامت دستمزد نیز می باشند. اتحادیه همچنین خواستار اظهار نظر و هم آهنگی و شرکت بیشتر در تصمیمات...

یادها و خاطره‌ها

معرفی کتاب «به یاد آن پرواز، زندگی و مرگ علیرضا اکبری شاندیز»

کتاب «به یاد آن پرواز، زندگی و مرگ علیرضا اکبری شاندیز»، به قلم رقیه‌ دانشگری (فران) از طریق نشر «آیدا» منتشر شده است.
پروین همتی

کتاب «به یاد آن پرواز، زندگی و مرگ علیرضا اکبری شاندیز»، به قلم رقیه‌ دانشگری (فران) از طریق نشر «آیدا» منتشر شده است. نگاهی به فهرست کتاب، نشان از آن دارد که «به یاد آن پرواز...» فراتر از یک بیوگرافی ساده است. در بخشی از کتاب به مسائل کردستان بلافاصله پس از انقلاب و در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۶۰،...

آرشیو نویسندگان