بروس ریدل

عربستان چه در پیش رو دارد؟

حوثی ها اخیراً موفق به برقراری ارتباط مستقیم با امریکا هم شده اند. دیپلماتهای امریکائی و نمایندگان حوثی در عمان دیدار داشتند؛ دیداری برای مبادلات پشت صحنه تا بتوان همۀ طرفها را به گفتگوهای سازمان ملل که از 14 ژوئن در ژنو آغاز خواهند شد، جلب کرد. نشانۀ ضعیفی هم وجود دارد دایر بر این که حوثی ها و علی صالح برای اجرای قطعنامۀ 2216 شورای امنیت آماده اند.

اشتراک در RSS - بروس ریدل