شاهرخ زمانی

صدای دادخواهی من را بشنوید

شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و سندیکای کارگران نقاش تهران از فعالین کارگری شناخته شده در شهر تبریز طی نامه ای از زندان رجایی شهر درخواست کرده بود که صدای اعتراض او را به جهانیان برسانیم

نامه شاهرخ زمانی به بانکی مون، ناوی پيلان و احمد شهيد

.

عالی جنابان، زندان رجایی شهر با 250 زندانی سیاسی، عقیدتی، مدنی و صنفی با حدود 45 زندانی حبس ابد و زندانیانی با حبسهای سنگین از 5 سال تا 40 سال گورستان مرگ تدریجی انسانها و حقوق مردم می باشد این زندانیان از کوچکترین حقوق قانونی حتی قوانین مصوب خود رژیم از جمله قوانین مصوب سازمان زندانها محرومند.

پیام حمایت شاهرخ زمانی از اعتصاب غذای رضا شهابی و خواست های او

اکنون یکی از هم طبقه ای های من، در زندان، مجبور به اعتصاب غذا شده است و جسم نحیف و بیمار خودش را ابزار مبارزه اش کرده تا به خواست هایش دست یابد. ما کارگران خوب می دانیم که به جز همبستگی طبقاتی مان، و حمایت مردم آزادی خواه و نهادها و تشکل های صنفی و سیاسی طبقه کارگر در گوشه گوشه دنیا، پشتیبان و تکیه گاهی نداریم، و برای رسیدن به پیروزی باید دست به دست هم دهیم.

بخش: 

پیام تشکر شاهرخ زمانی

اگر بخواهیم در ایران و کشور های مانند آن دمکراسی، آزادی و حقوق بشر را بدست آوریم باید به برداشتن موانع سر راه متشکل شدن کارگران اقدام کنیم. مثلاً در ایران حدود 25 سال است هر روز قوانینی که اندکی به سود کارگران بوده حذف می کنند و هر روز قوانین ضد کارگری را بیشتر می کنند در همین حال از کارگران می خواهند در مقابل بخشی از نظام به بخش دیگری کمک کنند یعنی کارگران به دشمنی با خودشان اقدام نماید.

ریاست سازمان جهانی کار

به زندانی کردن کارگران در ایران اعتراض کنید.

ما فعالین کارگری که در شرایط خفقان و استبداد لجام گسیخته و بدون کوچک ترین حقوق قانونی در بدترین اوضاع به سر میبریم، ازشما رییس سازمان جهانی کار انتظار داریم با توجه به عضویت حکومت اسلامی در آن سازمان تمامی تلاش های خود را جهت آزادی فعالین کارگری و فعالیت های قانونی مطابق قوانین سازمان فوق از جمله حق ایجاد تشکل و حق اعتصاب به کار گیرید و جلوی ادامه و تشدید سرکوب حکومت اسلامی علیه فعالین و تشکل های کارگری را بگیرد.

بخش: 

مرا بدون هیچ گناهی زندانی کردند

مرا از هر گونه حق و حقوقی که همه زندانیان باید داشته باشند محروم کرده اند. افرادی که دچار سرنوشت مشابه سرنوشت من شدند در زندانهای جمهوری اسلامی تعداد بسیار زیادی هستند که همه ای آنها احتیاج به حمایت و کمک های نهاد های بین المللی از جمله شما دارند.

شاهرخ زمانی

نامه شاهرخ زمانی به سندیکاهای کارگری فرانسه

علی رغم این که دولت جمهوری اسلامی مقاوله نامه ها 87 و 98 را امضا کرده است اما تمامی کارگران و فعالین کارگری که تلاش می کنند حقوق خود را بدست آورند از جمله سندیکا بسازند، را با تهدیدهای گوناگون، دستگیری و محاکمه به اتهامات رنگارنگ و دروغین زندانی می کند

اشتراک در RSS - شاهرخ زمانی