یادداشت

فرخ نعمت پور

گران شدن نفت و افزایش فروش آن توسط ایران از طرق کانالهای غیر رسمی در بازارهای جهانی هم، کە به نوعی رویای تامین ارز را متحقق کردەاست. و اینکه کشورهای عرب منطقه بویژه عربستان سعودی، امارات و عراق...

فرخ نعمت پور

جلسە ناتو نشان داد کە فعلا ادامە جنگ امری تضمین شدەاست، و حتی در صورت استفادە روسیە از سلاح شیمیایی، این کشورها آمادەاند تا بصورت مستقیم در جنگ دخالت کنند. با این حساب ما یک قدم دیگر بە رویاروئی...

فرخ نعمت پور

حملە موشکی سپاە پاسداران بە خاک اقلیم کردستان بشدت محکوم است، و اگر جمهوری اسلامی واقعا بە فکر امنیت کشور و مردم ایران است خوب است کە مراتب نگرانی خود را از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح کند و سعی کند...

گودرز اقتداری

با توجه به امکانی که کاهش عرضه نفت به بازار با تحریم روسیه بخاطر جنگ اوکراین در اختیار ایران قرار داده است، پافشاری ایران برای باقی ماندن در کنار روسیه منطقی نیست. منافع ملی و مردمی ایران در...

رضا کاویانی

حمله روسیه, همه مناسبت های تا حدودی مرده را هم زنده کرد و به همه آنهایی که با چراغ خاموش و چهره نا پیدا در این مناسبت فعال بودند، جرات داد تا خودشان را در صحنه سیاست به عنوان حمایت از اروپا و...

گودرز اقتداری

آنچه فدراسیون روسیه عملی کرده است با هیچ یک از اصولی که در فرهنگ بین المللی حقوق بشری و مورد اشاره در ادبیات موسوم به "جنگ عادلانه" در مذاهب پاسیفیست به آن اشاره شده قایل دفاع نیست.

رضا کاویانی

بازار، یک موضوع اقتصادی است و میل به جهانی شدن دارد و روابط چین و آمریکا در چارچوب مناسبات دو کشور سرمایه داری تعریف می گردد. چین بزرگترین صادر کننده و همزمان بزرگترین وارد کننده جهان است. در...

گودرز اقتداری

چند روزی بیشتر از انقلاب نگذشته بود که یک شب در منزل دوستی در امیرآباد نشسته بودیم و بحث میکردیم.

فرخ نعمت پور

سائوپائولوئیسم جمهوری اسلامی، شکل تطبیق نظام تئوکراتیک حاکم با الزامات جهانیست کە برای پیروزشدن در آن پول حرف اول را می زند، و بی گمان راهی را کە رژیم بازکردەاست بە شاهراههای گستردەتری رە خواهد...

بهداشت جهانی
رضا کاویانی

در غیرانتفاعی کردن بهداشت جهانی و آموزش رایگان، صلح و دوستی بین المللی نیز نهفته است. این آرزوی بزرگی است و باید برای آن کاری کرد، و بطور قطع تأثیرات آن بسیار زیاد خواهد بود. بهداشت و آموزش، بخش...

قزاقستان
گودرز اقتداری

حس خشم و وحشت ما نسبت به حوادث اخیر در قزاقستان باید از درک چگونگی تبدیل شدن رانت به یک هنجار اقتصادی آغاز شود که درآمد، نابرابری، پیش کاری و رنج اجتماعی را مشروعیت بخشیده و عادی کرده است. بخصوص...

فرخ نعمت پور

ظاهرا تا حالا، با توجە بە اعمال ابراهیم رئیسی این امر متحقق شدەاست. در واقع رهبر نظام و نیروهای نظامی ـ امنیتی توانستند از مرحلە دخالت بە مرحلە ادارە دولت صعود کنند و برای اولین بار در طول رهبری...

مناف عماری

ابتدایی ترین پرنسیپ دررابطه با خصوصی سازی و احیای بخش خصوصی این است که شرکت های خصوصی توسط اشخاص حقیقی که با انگیزه کسب درآمد، تشکیل و هدایت شده و فاقد هرنوع وابستگی به دولت بوده و رابطه آنها با...

رضا کاویانی

اگرچە طبقە متوسط را نمی شود تنها بر اساس موقعیت مادی آن توضیح داد، اما با توجە بە تغییرات ایجاد شدە باید توضیح داد که آیا طبقه متوسط به طور کل حذف شده و بە اقشار پایین تر جامعە نقل مکان کردەاند،...

مناف عماری

دلایل این حذف در واقعیت هر چیزی باشد دلیل روشنی بر این هست که از زمان رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، دستگاه حکومتی برای خودی‌ها هم امن نیست و هرم رهبری، مدیریت ایدئولوژیکی در بالاترین رده‌های حاکمیت را...

گودرز اقتداری

بدلیل مشکلات و گرفتاری های سیاست داخلی، علیرغم امیدهای حاصل از تبلیغات دوران مبارزات انتخاباتی، دولت بایدن اهمیت چندانی به روابط خارجی نداده است و عملا هیچ تغییر عمده ای بجز بازگشت نمادین آمریکا...

فرخ نعمت پور

ارزیابی منطقی حکم می‌کند که برای پیشرفت مذاکرات وین، در جهت رها شدن مردم از فشارهای کمرشکن محاصرۀ اقتصادی، تیم مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی مذاکرات را روندی برای رسیدن به توافق ببیند و به جای ارائه‌...

کارستن کرامپیتز - ترجمه: رضا کاویانی

هیچ سیاست جدیدی بدون افراد و چهره های جدید وجود نخواهد داشت. برنامه های حزب چپ، همیشه محبوب و مورد استقبال قرا می گرفتند.حال، این حزب، حزب آنها نیست. حزب به یک تجدید نظر از محتوا و پرسنل نیاز دارد...

فرخ نعمت پور

پس آیندە ایران را سە احتمال رقم می زند: ادامە وضع موجود، عقب نشینی ایران و یا عقب نشینی ترامپ. در هر صورت اما این اقتصاد کشور و مردمند کە قربانی اصلی وضعیت موجوداند و خواهند بود. شک ها و ضربات...

سیامک سلطانی

همه آنچه در سال‌های پایانی دهه 60 و نیز در تداوم آن در دهه های 70 و 80 به وقوع پیوستند، از آن‌جمله: رفراندوم تغییر قانون اساسی، نظارت استصوابی، شورای تشخیص مصلحت نظام و ... نیز با هدف تحکیم و بی...

صفحه‌ها