یادداشت

علی پورنقوی

احمدی نژاد بر این تصور است که برخورداری از حدودی ذخیره نفت و گاز و "یک مشت دلار" برای استحکام موقعیت ریال کافی است. اما شکایت او از "قیمت کاذب" دلار و شکست او در تقلیل ۵۰ درصدی این قیمت، مادام که...

فرخ نعمت پور

دو ابزار سیاسی و امنیتی ـ نظامی بە حرکت درآمدەاند تا احمدی نژاد و یاران وی را بە جای خود بنشاند و بە آنها بفهمانند کە آنچە در جمهوری اسلامی امر بدیهی و بنیادی است همانا قدرت بلامنازع رهبر و اصل...

جمشید طاهری پور

بدون تردید کشاکش در صفوف حکومت کنندگان، پرده های تازه به تازه-ای در پی دارد اما به آن هر جور که نگاه کنیم، موضوع محوریش جدال برای بازتوزیع قدرت است. این جدال "برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که...

فرخ نعمت پور

شاید برخلاف ادعای روزنامە شرق، آنچە کە امکان رابطە اصلاح طلبان حکومتی با جریانات اصولگرا را بیشتر تعریف می کند، امکان نزدیکی آنان بە بخشهایی از روحانیون سنتی معترض بە دولت احمدی نژاد باشد، تا...

علی پورنقوی

امتیازات سرشاری که احمدی نژاد در اختیار سپاه قرار داده، "دستاوردهای هسته ای"اش، که می توانند خوشایند سپاه نیز باشند و پولهائی که او در میان بخشهائی از فقرزدگان جامعه پخش کرده است …او را متقاعد...

صادق کار

احمدی نژاد بە ضعف و ناتوانی خود و دولتش واقف است، اما بدلیل منافع کلان اقتصادی کە از طریق کنترل بر دولت نصیب این جریان و سرمایە داری نظامی می شود، مایل نیست قدرت را داوطلبانە رها و راە را برای...

علی پورنقوی

... استعفای حیدر مصلحی و سپس ابقای او در عرض چند ساعت، اعم از آن که استعفا را همچون کیهان شریعتمداری عزل مصلحی توسط "باند منحرف و نفوذی" بدانیم و یا اقدامی به اختیار خود مصلحی، تبارز چندوجهی حدت...

جمشید طاهری پور

اکنون بسیار اهمیت دارد که بدانیم از کدام جایگاه باید به سیاست بنگریم و در کار طراحی آن و تعیین وظایف خود مشارکت داشته باشیم. پاسخی که در یادداشت های کارآنلاین بر آن تاکید می شود، نگاه به سیاست و...

سیامک سلطانی

بروز وضعيت "نه راه پيش و نه راه پس" در ليبی را نمی توان به عنوان دستاوردی برای تقويت دمکراسی و حقوق بشر ارزيابی نمود. کما اين که تجربه عراق و افغانستان نيز بر اين نکته گواه اند که رسيدن به هدف...

علی پورنقوی

مطالبه سازمان ما از جمهوری اسلامی در ارتباط با استفاده از انرژی هسته ای این بوده است که برنامه بلندمدت اش برای تامين انرژی کشور را اعلام کند. این خواست نه از بی پاسخی به "خیر یا شرّ انرژی هسته ای...

صادق کار

هر روز کە میگذرد بر تعداد کسانی کە بە گران شدن قیمت گاز، آب، برق، تلفن و مواد غذایی اعتراض می کنند افزودە می شود و زمزمە پرداخت نکرد ن قبضهای گاز و برق و... بیشتر به گوش میرسد. همین عکس العمل های...

جمشید طاهری پور

با این همه، می توان براین ارزیابی بود که ویراست دوم منشور راه سبز امید، از جمله زیر تاثیر نمایان پدیده نوظهور شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی، کماکان خواهان پیش راندن ایران بسوی آزادی است و در...

علی پورنقوی

می توان گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر تقریباً تمامی امکانات و ابزارهائی را که مردم ما بتوانند از جمله با مدد جستن از آنها به تحول ضرور جامعه از مجرائی تدریجی، کم درد، نقارپرهیز و مسالمت آمیز...

صادق کار

کمبودها و تناقضات منشور جنبش سبز نباید بە تضعیف این جنبش منجر گردد. این تنقاضات را میتوان بطور دمکراتیک و در جریان پیشرفت جنبش با بردباری و بە کمک تجربیات تازە و جلب نیروهای تازە نفس و بخصوص جلب و...

بهروز خلیق

در نوک حمله قرار دادن ديکتاتور حاکم بر ايران به منزله آن نيست که شرايط کشور ما با کشورهای مزبور مشابه است و غلبه بر استبداد با يک خيزش و در کوتاه مدت امکانپذير میباشد. رژيم اسلامی، رژيم جان سختی...

جمشید طاهری پور

نوزایش چپ نو، به یمن "شجاعت آموختن" ممکن شده است. اکنون ما بر بنیاد انسانیت حقوق بشری به انسان و آزادی می نگریم و کوشیده و می کوشیم تا تعریفی از خود موافق مبانی و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و...

علی پورنقوی

با این حال مهمترین ابزار "توانستن بالائی ها" ابزار سرکوب آنها است. سؤال "آیا بالائی ها می توانند" نیز در اساس نه بر پایه مناسبات درون حکومتی، بلکه در مناسبات میان حاکمیت و مردم است که پاسخ نهائی...

صادق کار

وضع و موقعیت ولی فقیە بمراتب بدتر از محافظە کاران منتقد احمدی نژاد است. او بخاطر رهبری کودتا و حمایت قاطع از سرکوب جنبش، کشتار و شکنجە مردم و تخریب اقتصاد کشور، از میان مردم و حتی بخش مهمی از...

فرخ نعمت پور

اما اگر قرار بر پیشرفت مذاکرات و حصول بە توافقی حداقلی است، می توان با حفظ همین مواضع کنونی امید دسترسی بە آن را داشت؟ منطق حکم می کند کە باید در یکی از طرفین و یا در هر دو طرف تغییرات اساسی ای...

علی پورنقوی

آیا بروز عواقب پیش بینی نشده قانون "هدفمند کردن یارانهها"، در شرایط تداوم تحریمها و تنش بین جمهوری اسلامی و جهان خارج از سوئی و از سوی دیگر تداوم سرکوب در جامعه ای که سرکوب آن صرفاً با توسل به...

صفحه‌ها