یادداشت

جمشید طاهری پور

پیشروی در راستای اتحاد ؛ لازمه اش بازیافت اهمیت احزاب و سازمان های سیاسی و اهتمام در راه نوسازی آنان است. بدون احزاب و سازمان های دموکراسی خواه، جنبش شهروندی ملت ایران؛ جنبش سبز، قادر به استقرار...

صادق کار

احمدی نژاد کسی است که در دوره اول ریاست جمهوریش با وعده عدالت و استفاده از تقلب در یک فضای استبدادی و در چهارچوب قوانین غیردمکراتیک انتخاباتی رژیم و با اعمال نفوذ حکومت و در دوره دوم ریاست جمهوریش...

علی پورنقوی

این سؤال که "چرا متکی به شکلی چنین موهن و ضرب الاجلی کنار گذاشته شد؟" پاسخ خود را ... در قالب مناسبات بین احمدی نژاد و مجلس و قویتر از این، در قالب مناسبات بین احمدی نژاد و خامنه ای و رقابتهای...

بهزاد کریمی

در راس دو نهاد حکومتی دیگر، برادران لاریجانی نشستەاند که شایستگی شان را در اطاعت محض و گوش بفرمانی مطلق آنها از منویات ولی فقیه می باید نشانه گرفت. رئیس مجلس، علی لاریجانی است که با عملکرد خود...

جمشید طاهری پور

برخی رویداد ها معنائی فراتر از خود دارند! رویدادهائی از این دست که در متن جامعه ایران جریان دارند، چهره واقعی حکومت ولائی-سپاهی را آشکار و برملاء می کنند؛ چهرهای که حکومت کنندگان با هر ترفندی سعی...

صادق کار

فراخواندن بسیج به مقابله با مردم، آنهم در شرایطی که جنگ قدرت میان احمدی نژاد و مجلس به اوج خو رسیده و ... خطای جدی دیگری است که خامنهای مرتکب می شود. بسیج آخرین سنگر بازماندهای است که ولی فقیه...

علی پورنقوی

شورای نگهبان مجموعه ای را برای تصمیم گیری توسط خامنه ای تدارک دیده است که مجلس را بیشتر از پیش در کار قانونگزاری و نظارت محدود می کند. این محدودیت با توسل به توپ و تانک اعمال نخواهد شد، بلکه به...

صادق کار

با وجود تصویب طرح به اصطلاح "هدفمند کردن یارانه ها" در مجلس و اراده دولت کودتا که می خواهد این قانون ظالمانه و ضداجتماعی را به هر قیمتی به پیش ببرد، باید در برابر آن ایستاد و مانع اجرای آن شد....

جمشید طاهری پور

از این منظر که نگاه کنیم، برای آن که اپوزیسونی از نوع پوزسیون نباشیم، شرطش توانائی گسست رشته های خویشاوندی ما فعالین اپوزسیون با استبداد، گسست رشته های الفت ما با فرهنگ استبدادی است. شرطش این است...

بهروز خلیق

خامنه ای در پشت پرده و در اشکال مختلف از جمله سيگنال دادن به نمايندگان خود در سپاه و به برخی چهرههای شاخص راست سنتی برای انتقاد از احمدینژاد، میکوشد که احمدی نژاد آن چنان قدرت نگيرد که به خطر جدی...

علی پورنقوی

واقعیت این است که نیروهای غیرحکومتی - صرفنظر از این که به کدام دیدگاه و نحله تعلق دارند، در عرصه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در قیاس با سایر عرصه ها، اولاً دارای قدرت عمل محدودی اند و ثانیاً بیشترین...

این کاملاً مشهود است که مقامات جمهوری اسلامی، علیرغم انکار سخت سرانه تأثیر تحریمها توسط سران آن، که آخرین آنها در سخنان امروز خامنه ای در قم ابراز شد، دیگر نمی توانند نسبت به تحریمها بی التفات...

جمشید طاهری پور

راه پایان دادن به جباریت ولائی- سپاهی، بیرون آوردن لایه های هرچه بیشتری از شهروندان ایران از مدار قیمومیت ولایت فقیه است. نباید این گونه پنداشت که تخت جباریت ولائی و بساط انحطاط و اختناق دولت امام...

فرخ نعمت پور

چنین می نماید کە بازی در مسیر جذب اصلاح طلبان از طرف اصولگرایان میانەرو است، و نە جذب اصولگرایان میانەرو از طرف اصلاح طلبان. چنین بازی ای اگرنە حذف، اما در نهایت استحالە اصلاح طلبان را مد نظر دارد...

صادق کار

تقلیل دستمزد و رفاه کارگران ... منطقاً نه تنها نمی تواند نتیجه مطلوب را برای سرمایه داری به ارمغان آورد، بلکه می تواند نتایجی خلاف انتظار آنها را به بار آورد؛ زیرا تولید انبوه نیاز به بازار بزرگ و...

علی پورنقوی

محدود شدن آن تعداد اعضای مجلس که احمدی نژاد را از موازیکاری پرهیز دادند، به ۱۲۲ نفر از ۲۹۰ نماینده، انگاره ای نسبی از صف آرائی نیروها در مجلس را نیز به دست داد. این انگاره مطلقاً حاوی نشانه ای از...

جمشید طاهری پور

گسترش و تعمیق شکاف در صفوف حکومت کنندگان که مهار آن ناممکن به نظر می رسد؛ در شرایطی که سرکوب جنبش سبز مانع از آن شد تا این جنبش به وزن و ثقلی فرا بروید که تناسب قوای موجود را بسود خود دگرگون سازد...

بهروز خلیق

توهم "مقاومت ملی" و "دور زدن تحريم ها مثل سه دهه گذشته" موجب خواهد شد که کشور با خسارات جبران ناپذيری روبرو شود. راه مقابله با تحريم ها، نه توهم "مقاومت ملی"، بلکه شروع "مذاکرات بی قید و شرط" بين...

علی پورنقوی

رویدادهای پس از اظهارات خامنه ای قاعدتاً این نکته را نیز بایست بر او فاش کرده باشند که تکیه بر بساط ولایت فقیه، دیگر حتی نزدیکترین ها به او را هم به تمکین وا نمی دارد. خامنه ای در آخرین برآمد خود...

جمشید طاهری پور

ناکامی رنجبار ما در دستيابی به آزادی، در طول اين صد و چهار سال که از انقلاب مشروطيت می گذرد، و نمايانتر از همه پيروزی مشروعه بر مشروطه، به اندازه کافی گويای آن است که راه آزادی ايران، راهی پر از...

صفحه‌ها