یادداشت

علی پورنقوی

احمدی نژاد را باید بابت ادعاهایش، دایر بر زدودن فقر و بیکاری از جامعه در عرض سه سال، چالید. باید از "موقعیتهای مناسبی" که ویرانگریهای احمدی نژاد در کار اقتصاد برای جلب وسیع توده های فقرزده به جنبش...

جمشید طاهری پور

استبداد دينی بدترين استبداد است. اگر استبداد سياسی بر دست و پای آدمی زنجير می نهد، استبداد دينی ذهن آدميان را هم به بند می کشد، و معرفت آنان را تخريب و تباه می کند. از اين رو در پيکار عليه استبداد...

فرخ نعمت پور

شاید نتوان در مورد آینده به نتیجهای قطعی رسید، نتیجهای که ناظر بر نوع دیگری از شرایط سیاسی باشد، اما لااقل می توان گفت که وضعیت کنونی کماکان ادامه خواهد داشت، زیرا که نه جنبش از توان تعرض بیشتر در...

سیامک سلطانی

می توان با اطمينان گفت که هم اقدامات و سخنان تحريک آميز مقامات جمهوری اسلامی در روزها و هفته های اخيرو هم اشتياق نتان ياهو به اعمال تحريم های نفتی عليه ايران و همچنين اعلام خطرناک بودن ايران برای...

علی پورنقوی

بی آن که نیازی به شنیدن شعار "مرگ بر دیکتاتور" ... در هنگام سخنرانی احمدی نژاد می بود، بی آن که شاهد حتی یک مورد بگیرو ببند و ضرب و شتم در مراسم ۲۲ بهمن می بودیم، بی آن که سخنرانی خامنه ای را در...

جمشید طاهری پور

پيروزی جنبش سبز در 22 بهمن 88؛ در اين خواهد بود که بر اين يک صدائی اسارتبار غلبه کند. جنبش با همگرائی صفوفش بر پايه موجوديت "چند صدائی" خود، نشان خواهد داد که جنبشی عليه نظام تبعيض است و آزادی و...

علی پورنقوی

قویترین تأثری که دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی در این روزها از خود به جای می گذارد، این است که دیگر به عنوان یک "سامانۀ درازمدت امور کلان" عمل نمی کند، بلکه از این ستون به آن ستون به دنبال فرجی می...

شورای سردبیران کار آنلاین

قریب 8 ماه است که جنبشی مدنی و مردمی در جامعۀ ما در جریان است. جنبشی در اعتراض به پایمال حقوق بدیهی انسانها، حق رأی و انتخاب، در اعتراض به دروغ، در اعتراض به تبعیض... جنبشی سرشار از لحظات بدیع،...

فشای هر وعدۀ توخالی، احمدی نژاد را به آن جا رانده است که مدام بکوشد توهمات بزرگ و بزرگتری را به جامعه بفروشد. اما وعدۀ این بار او دایر بر این که با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها "ظرف سه سال آینده...

فرخ نعمت پور

البته در کنار این عقب نشینی واضح کودتاگران و خامنهای، وجود حوادث به غایت تلخ دیگر و نیز عدم ارائه برنامهای از طرف جناح مسلط بویژه خامنهای که نشان از تحولات سیاسی و استراتژیکی برای برون رفت از...

جمشید طاهری پور

… آنچه اکنون از اهمیت تعیین کننده برخوردار است، راهگشائی مدنی - سیاسی برای برانداختن چیرگی سیاست سرکوب در ساختار قدرت است. اهمیت مدنی- سیاسی بیانیه ۱۷ با همه محدودیتهایش در این است که … راهکاری...

فرخ نعمت پور

بیانیه شماره هفده موسوی، علیرغم کاستیهای خود، بیانیه انعطاف و تعرض همزمان در شرایط کنونی است. بیانیه، حرکت و تغییر از یک شعار مشخص سیاسی "رای من کو؟" به طرح مطالبات عمومی تر در چهارچوب خواستهای...

ابداً منتفی نیست که "دغدغۀ فردا"، چنان که در مراسم تشییع پیکر آقای منتظری حس می شد، به برآمدن و برکردن این یا آن چهرۀ دیگر از روحانیت به عنوان زبان دینی – معنوی جنبش اعتراضی بیانجامد. این که...

فرخ نعمت پور

کودتاگران که با استفاده از حادثه پاره کردن عکس خمینی سعی در تحریک فضای عمومی داشتند، و می خواستند از این طریق با کشانیدن مردم به خیابانها جنبش سبز را در موضع تدافعی قرار دهند، ناتوان از این...

علی پورنقوی

شش ماه پس از 22 خرداد و در تکاپوی رئوسی برنامه ای برای جنبش سبز، این جنبش می تواند "حقوق بشر" را بر تارک رئوس برنامه ای خود قرار دهد. برنامه، نه فقط به عنوان مجموعه ای از مطالبات، بلکه همچنین و...

جمشید طاهری پور

نوزائی جنبش سياسی در ايران و بازنگری فرهنگ سياسی، وقتی جوانه می زند و شکوفه می دهد، وقتی به بار می نشيند و ميوه می دهد که با نوزائی جنبش دانشجوئی ايران پيوند خورد و يگانگی بيابد. نوزائی که بر محور...

فرخ نعمت پور

نمی شود آب رفته را به جوی بازگردانید، و دوباره شاهد حضور مجدد بخش مهمی از نیروهای بریده در اطراف خود بود. جنبش سبز و نیروهای مختلف شرکت کننده در آن، حال دیگر به آن چنان درجهای از فرموله کردن...

علی پورنقوی

مجموعه رویدادهائی که به آن نام کودتای انتخاباتی داده شد، رویدادهای پس از آن و سر برآوردن و استمرار "جنبش سبز" در تقابل با این کودتا، موجب تضعیف حاد گرایشهای حامی کودتا در حاکمیت و حصول توازن قوای...

صادق کار

تخفیف اختلافات و ایجاد انسجام در میان سران حکومتی که اختلافات و رقابتهای میان آنها بارها از پرده بیرون افتاده است، همان گونه که گفته شد، به آسانی ممکن نیست و برغم تمام تلاشهائی که برای پرده افکنی...

در اکثر کشورهای پیشرفته در حالی که توازن نسبی میان درآمد و هزینههای زندگی و جود دارد و نرخ تورم نیز در مقایسه با ایران بسیار پایین است، هنوز بسیاری از یارانه ها را صلاح نمی بینند حذف کنند. در...

صفحه‌ها