یادداشت

امروز، 5 شنبه 7 آبان هم، از سخنوریهای احمدی نژاد دایر بر استقبال از تبادل سوخت که بگذریم، جمهوری اسلامی در اقدام رسمی و معتبر خود فراتر از آن نرفت که "پاسخ اولیۀ" خود را به اطلاع آژانس برساند. این...

بهروز خلیق

انتخابات خانه احزاب و مهمتر از آن انتخابات رياست جمهوری و مجلس يک واقعيت را نشانمیدهد: اصولگرايان در وجه غالب و به طور مشخص جريان راست افراطی به قواعد بازی انتخابات تن در نمیدهند. آنها يا انتخابات...

صادق کار

در شرایط مناسباتی بی تنش با جهان خارج، جنبش دموکراتیک مردم ما در موقعیت مناسبتری برای رشد و بالندگی قرار می گیرد. این را تجربۀ ماه های گذشته بخوبی نشان داده است. از این رو به قوت می توان گفت که...

تناقض واقعی در وضعی است که حاکمان فعلی ایران در آن قرار دارند: نیازمند مهار وضع درون اند تا مگر بتوانند در بیرون به یک پیروزی ولو نسبی اما واقعی دست یابند، و نیازمند یک پیروزی ولو نسبی اما واقعی...

صادق کار

ادامه حکومت کودتا و دنبال کردن سیاستهای گذشته ، حاصلی به جز وخیمتر شدن وضعیت مردم و کشور و افزایش ابعاد فاجعه و هدایت جامعه بسوی فروپاشی ندارد. بی تردید کارگران و زحمتکشان از تداوم حکومت کنونی بیش...

سخنان روز یکشنبه خامنه ای تنها حاوی خطوطی از طرح و نقشۀ پیشگفته در ارتباط با دانشگاه ها نیست و به مراتب فراتر از این حاوی خطوطی، گرچه کلی تر، برای مقابله با فرهنگ و جامعۀ مدنی در پهنۀ جامعه است....

فرخ نعمت پور

پیشنهاد یک سپاهی به پست مهم وزارت کشور هم به معنای واگذاری بیشتر قدرت به سپاه خواهد بود، امری که با روی کار آمدن احمدی نژاد روند شتاب آلودی به خود گرفته است، و هم به معنای امنیتی شدن بیشتر فضای...

بهروز خلیق

امروز علی خامنهای به خاطر واهمه از اعتراضات مردم و نارضايتی روحانيون بلندپايه و نيز شکافهای موجود در "بالا" به مصلحت رژيم نمیبيند که مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را به عنوان رهبران "فتنه" دستگير...

با بازگشت به گذشته می توان دید که در مقطعهای مختلف ما شاهد ایجاد ائتلافهای گسترده عملی از طرف اصلاح طلبان بودهایم، اما این ائتلافها هیچگاه به سطح جبهه فرا نروئیدند و حتی به علت دشواریهای در قدرت...

عموم رویدادهای دو روزۀ بین تنفیذ و تحلیف پیام مطلقاً روشن و بی ابهامی را برای خامنه ای و احمدی نژاد در برداشتند و آن این که پیام مطلقاً روشن و بی ابهام آنان، یعنی پیام تهدید، از رسالت خود بازمانده...

در داخل و پیرامون حاکمیت با توجه به شکافهای ایجاد شده چند راه حل مطرح است: برد نهائی اصولگرایان و ایجاد حاکمیت بلامنازع آنان، صعود اصلاح طلبان به پست ریاست جمهوری و پس راندن اصولگرایان، ایجاد یک...

پیشنهاد رفسنجانی مستتراً و پیشنهاد خاتمی آشکارا، بر این خوش بینی که شاید خامنه ای به عنوان ولی فقیه در سیر آتی رویدادها نقشی نسبی در دمسازی با حرکت مردم ایفا کند، قرار گرفته اند. رفراندوم مورد نظر...

کمپ خامنه ای - احمدی نژاد نیز ممکن است بتواند با توسل به سرکوب، اعتراضات میلیونی ای را که در هفته های گذشته جاری بوده اند، مهار کند، اما در حالی که در مقطع پیش رو با مسائل بزرگی، خاصه در اقتصاد...

در واقع جریان راست افراطی با این کار خود، خود را در مخمصه بزرگی قرار داده است. حذف عنصر نیمه جمهوریت نظام جمهوری اسلامی که سی سال است رژیم با آن کنار آمده است و به نوعی در آن نهادینه شده است،...

علی پورنقوی

از سوئی تغییری که در خلال همین دو هفته در مناسبات میان مردم و حکومت رخ داده است، و از سوی دیگر شکافهای بروزیافته در درون حاکمیت، چندان عمیق هستند که یک تعادل سیاسی جدید در جمهوری اسلامی، ولو...

فرخ نعمت پور

امروز جامعه ایران بویژه بعد از حوادث انتخابات نشان داد که نسبت به قبل، تحولات قابل توجهی را از سر گذرانیده است. مردم ایران اکنون دیگر قدرت خود را دریافتهاند. قدرت مثبت که لازمه یک جامعه مدنی قوی...

فرامرز دادرس

پس از جلوگیری از ادامه کار، و بیرون کردن خبر نگاران خارجی از ایران ، اینترنت وشبکه ها ی اجتماعی ،که میدان های کارزارجوانان ایرانی شده اند. سرچشمه اخبار و اطلاعات دست اول، برای رسانه های همگانی...

ایستادگی در مضمون خواست ابطال انتخابات و تعمیق و گسترش آن تا رسیدن به انتخابات آزاد ، و انعطاف در شکل ایستادگی برای تامین تدوام اعتراضات تودهای مدنی. مناسب ترین گزینه مقاومت در برابر نیروی کودتا و...

ظاهرا حوادث کنونی نشان میدهند که اصلاح طلبان نیت و قصد جریان راست افراطی را درک کردهاند، و علیرغم سیاست انفعالی خود در دوران اصلاحات، این بار تصمیم گرفتهاند که با مقاومت در مقابل وضع موجود، لااقل...

اکنون دیگر آقای خامنهای به نتیجۀ انتخابات رسمیت بخشیده است. این بیدادی آشکار است. در تکمیل این روند غیردموکراتیک جبهۀ ولایت فقیه در سرکوب مردم عزم جزم کرده است. نتیجۀ مقاومت در برابر این بیداد...

صفحه‌ها