یادداشت

احمدی نژاد به عنوان پدیدهای از عمر جمهوری اسلامی می تواند ژست میلیتاری و تهاجمی آن در مرحله خاصی از وضعیت سیاسی و نظامی منطقه باشد، که در آن جنگ و تشدید روندهای آن توانستند فاکتور اصلی باشند. اما...

آن چه امروزه در میان نیروهای تحولخواه جامعه ما مشاهده می شود، صرفنظر از این که موضع هر یک از این نیروها در قبال انتخابات پیش رو چه باشد، خواه تحریم، خواه عدم شرکت و خواه شرکت، هم نظری در میان بخش...

از چندی پیش "زمزمه" تفسیر دیگری از "رجال سیاسی" سر داده شده است. این زمزمه ناشی از دموکرات شدن شورای نگهبان نیست، بلکه ناشی از الزامات جامعه ای است که موقعیت حقیقی زنان ستم وتحقیری را که موقعیت...

علی پورنقوی

احمدی نژاد در موقعیتی که بخت خود را برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری اسلامی ایران در چند هفته آتی چندان قطعی نمی بیند، موضوع پیشرفت مناسبات با امریکا را به بود و نبود خویش در قدرت گره می زند و در...

صادق کار

کارگران می خواهند پیش از انتخابات از کاندیداها، از جمله از آقای موسوی، بشنوند که در صورت انتخاب به مقام رياست جمهوری، آيا حاضرند حقوق سندیکایی کارگران را پذيرفته و آن را مراعات کنند؟ آیا برای...

فرخ نعمت پور

در جمهوری اسلامی همانند دولت اسرائیل مبنای مذهبی خاصی برای ایجاد دولت در نظر گرفته شده که این عملا به معنای نژاد گرائی (به تعبیر احمدی نژاد) و تبعیض به بیان بهتر به نفع معتقدان به دین خاصی می باشد...

سهراب مبشری

فضای انتخاباتی، فرصت مناسبی است که اقدام برای غلبه بر بی عدالتی اجتماعی با اقدام برای گشایش سیاسی، با اقدام برای تأمین آزادی فعالیت سیاسی و صنفی، با مبارزه برای آزادی بیان و عقیده، پیوند یابد. چپ...

فرخ نعمت پور

... سنتز آقای موسوی شاید تنها پدیدهای است در جهت نفی و از میدان بدر کردن جناح راست افراطی، برای ایجاد دورانی که در آن به کنترل مخرب آنان بر کشور پایان داده شود... آقای موسوی برای برکنار کردن احمدی...

علی پورنقوی

موفقیت نسبی کنفرانس را مقدمتاً در حصول اشتراک بین اعضای آن بر سر قطعنامۀ نهائی ذکر کرده اند. کنفرانس لندن در شرایطی برگزار شد که پیشتر از آن از سوئی چین و سپس روسیه خواهان سلب نقش دلار به عنوان...

آری بسیار خبرها هست. کاروان مصمم انسانهای خواهان تغییر و تحول در حال به هم پیوستن هستند. آری، شعلههای جوان و زیبایی در آرزوی پالودن جامعه از هرچه غیرانسانی است در حال قد کشیدن و گرم کردن جان و تن...

انتخابات ریاست جمهوری، مناسبتی است برای آن که نیروهای هوادار آزادی و عدالت اجتماعی، تشکلهای کارگری و سایر جنبشهای مدنی که برای بهبود جوانب مختلف زندگی مردم اقدام می کنند، رابطه تنگاتنگ آزادیهای...

جبهۀ ولایت فقیه تلاش میکند برای نشان دادن مشروعیت خود تنور انتخابات ریاست جمهوری را داغ بنمایاند اما امید و آرزو دارد که تنور این انتخابات نیز همانند انتخابات پیشین مجلس سرد بماند. آنان بهتر از هر...

در برخی از عرصه های مدیریت مرسوم چنین است که این فعالیت (مدیریت) را به وجوه استراتژیک، تاکتیکی و جاری تقسیم کنند. نگاهی حقیقتاً سطحی به اخبار اقتصادی ایران در هفته گذشته، آن هم تنها به گوشه ای از...

دولت احمدینژاد در طی سه سال قادر شده بود که با افزايش کلان درآمد نفت بحران اقتصادی و بحران کارائی را بپوشاند. اما با کاهش قيمت نفت، بحران اقتصادی و کارائی نمود آشکار پيدا کرده است که وجهی از آن را...

خواستههای بیشمار احمدی نژاد از آمریکا (...) نشان از این دارند که جناح حاکم نه از تغییر روش آمریکا نسبت به ایران بلکه از تغییر روش آمریکا با کل جهان دارد صحبت می کند، یعنی اساساً از موضعی بسیار...

سهراب مبشری

اتحادیه اروپا زمانی تصمیم اخیر را گرفته است که دولت عراق قصد اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور را دارد. از هنگام امضای قرارداد امنیتی آمریکا و عراق و واگذاری مسئولیت اردوگاه اشرف به دولت عراق...

اتحادیۀ اروپا زمانی تصمیم اخیر را گرفته است که دولت عراق قصد اخراج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور را دارد. از هنگام امضای قرارداد امنیتی آمریکا و عراق و واگذاری مسئولیت اردوگاه اشرف به دولت عراق...

تا آنجا که موضوع مناسبات ایران و آمریکا مطرح است، اکنون نگاهها اساساً به طرف مقامات ایرانی دوخته شده و سئوال این است که آنها بین فرصت وتهدید کدام یک را انتخاب خواهند کرد. اگر ایران مذاکره را...

علی پورنقوی

کاندیداتوری احمدینژاد از سوی "اصولگرایان"، یا حتی مجموعهای مسلط در میان آنان، ابداً بدیهی نیست. "طرح تحول اقتصادی" نیز تهدیدهای خود و سوداهای احمدینژاد را دارد برای بخشهای وسیعتری از جامعه که...

ناروشن، وضع خاتمی است و این ناروشنی با اعلام اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت فقیه رفع نمی شود. صحبت بر سر گرهی ترین سیاستها و مشی هاست. خاتمی در آخرین اظهاراتش از این که "دعوت مردم را جدی گرفته ام،...

صفحه‌ها