تقی روزبه

گرامی باد 8 مارس روز جهانی برابری زنان و مردان!

البته درهمین جا لازم است به برخی نکته های چالش برانگیز و به گمان من منفی و نادرستی هم که در بیانیه وجود دارد و مربوط می شود به گنجاندن برخی مطالبات چون حضور بیشترنمایندگان زن در مجلس و سایر مراکز تصمیم گیری و یا تصمیم سازی، در چهارچوب مطالبات مشخص و حداقلی، اشاره بکنم. و این در حالی است که جنبش زنان با خواست مشارکت در قدرت و در صورت فرض تحقق بطریق اولی با دست یابی به آن از نفس خواهد افتاد و ...

بخش: 

رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم بر جامعه! آمریکا نگران ازهم پاشیدن نظام تحریم ها بر ایران!.

سیاست آمریکا در مورد تحریم ها، سیاست استفاده توأمان از گاز و ترمز بوده است تا بتوان با سرعت کنترل شده و اندکی جلو رفت و اجازه نداد ماشین دور بردارد. چرا که بنظر آنها بدون فشار سنگین تحریم، نه شرایط مذاکره وجود داشت و نه اهرمی برای گفتگو و دست یابی به پیمانی مطلوب و درازمدت در مورد سیاست هسته ای حکومت ایران وجود خواهد داشت. با این وجود همان گشوده شدن دریچه کوچک و محدود لغو تحریم، به خطری برای از کار افتادن اهرم تحریم هاست. واکنشهای خشم آگین و گسترده دولت آمریکا نشان می دهد که خطر گشوده شدن این روزنه کوچک جدی است.

انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول)

انقلاب 57 و نسل سوخته!

نخست این پرسمان که آیا انسانهای یک جامعه حق دارند که دست به تغییر نظام حاکم بر جامعه خود، وقتی آن را غیرقابل تحمل می یابند و پذیرای آن نیستند، بزنند؟. به عبارت دیگر آیا آنها وقتی یک نظم سیاسی و اقتصادی را که قادر به پاسخ گوئی به نیازهای پایه ای خود نمی بینند، آیا حق تغییر شرایط حاکم بر خود و از جمله حق انقلاب کردن را، دارند یانه؟.

پرده برداری از یک هیولای واقعی!

اگر جهان یک درصدی ها و 99 درصدی ها آنگونه که سند آکسفام به تصویرمی کشد واقعیت دارد، اگر خشم و عصیان و مبارزه وجود دارد- والبته اگر چنین خشمی وجود نمی داشت آنگاه هیچ کاری هم نمی شد صورت داد- و اگر این واقعیت دارد که باز تولید هستی و زندگی غول در گرو بکار گرفتن 99 درصدی ها و جلب مشارکت آنان است (به عنوان مثال، مگر جز این است که کارگر به مثابه کارگر هر لحظه مشغول باز تولید سرمایه و تغذیه و فربه کردن این هیولاست؟! مگر باندازه ای که علیه باز تولید توأمان خود و سرمایه مبارزه کند) پس این هیولا ذاتا شکست ناپذیرنیست. اما در این مواجه بازگشت به نوستالوژی گذشته (آنگونه که تهیه کنندگان سند اکسفام در مورد دولت رقاه سالهای 80 و 90 در حسرت آن هستند) و یا اشکال تجربه شده در بلوک شرق و "سوسیالیسم دولتی"، پاسخگو نیست. تنها می توان به جلو رفت، نقشه راه از گذشته در نمی آید، اما از درسهای گذشته می توان برای به پیش رفتن بویژه در شکل آگاهی منفی یعنی آن چه که نباید کرد، آموخت.

نقش مداحان در حفظ نظام و بازتولید قدرت

قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ

بطور کلی وظیفه مداحان را می توان بازتولید مذهب در واپسگراترین شکل و روایت خود و تقویت روح کرنش و تسلیم و "ملت سازی" از طراز"امت" و سیاهی لشکرِآماده به خدمت برای نظام دانست. تنها در ازاء چنین خدماتی، عنایت های ویژه خامنه ای و نهادها و رسانه های نظام به این نوع خوش خدمتی ها قابل فهم است.

ایران در آئینه سال جدید میلادی!

در عرصه جنگ قدرت، اضلاع سه گانه مجلس- قوه قضائیه، سپاه و با تمامی زائده های وابسته به آنها، رفته رفته عرصه را بر روحانی و رفسنجانی و اصلاح طلبان تنگ تر خواهند کرد. ضلع های سه گانه فوق با داشتن حمایت ضمنی و مشروط و نه الزاما آشکار و کامل خامنه ای بیش از پیش ابراز وجود کرده و در برابرسیاست های دولت کنونی سنگ اندازی خواهند نمود و بیش از پبش نقش دولت موازی و مداخله گر و فلج کننده را ایفاء خواهند کرد.

نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری

نگاهی به سند مزبور نشان دهنده آن است که بیش از حد از کلی گوئی دررنج است. درواقع آنچه که تحت عنوان دوراهبرد جنبش کارگری ارائه شده است، رهمنودهای عام و باصطلاح لامکان وزمانی است برای همه فصول وهمه کارگران درهمه نقاط جهان. وبدلیل همین لامکان ولازمان بودن فاقدهیچ گونه تعیین مشخص زمانی ومکانی است.

آن چه که در صد روز اول روشن شد

آزادی هم چنان در ُکماست و عدالت هم چنان زخمی است

حالا با این اوصاف پرسیدنی است که دولت روحانی با تشکیل چندین و چندین گروه کار و صرف کلی انرژی برای تهیه بیلان صدروزه چه چیزی را می خواهد گزارش کند؟ ... آیا بهتر نیست که لااقل از خیر گزارشی که جز تحریف و ردیف کردن ادعاهای نادرست برای روسفید کردن چهره نظام و دولت تدبیر و امید و دادن امیدها و وعده های کاذب چیز دیگری نخواهد بود، بگذرد، تا لااقل با عدم گزارش خود نارضایتی ضمنی اش را از کارشکنی ها و سیر وقایع رویدادها نشان داده باشد؟

مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل!

هدف رژیم آن است که پنجره ای کنترل شده برای گشایش دیپلماسی باهدف بیرون کشیدن چاشنی انفجاری بحران فلج کننده اقتصادی بگشاید، بدون آن که هیچ روزنه ای در داخل برای نفس کشیدن مردم فراهم شود و هیچ کس گمان مبرد که گویا تغییر و تزلزلی در کشور و ارکان قدرت ایجاد شده و یا امکان تحمیل تغییراتی فراهم آمده است. بهمین دلیل برای مدیریت گذار از بحران سیاست لبخند دیپلماتیک و اخم داخلی را ترکیب کرده است

دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها

تبیین این پارادوکس گیچ کننده در آستانه مذاکرات و این که تاچه حد می توان برجدی و پایداربودن توافق های محتمل اعتماد کرد و این که رویکردها را باید برمبنای کدام فرضیه تنظیم کرد، دارای اهمیت است. بدون تصورروشنی ازآن، نمی توان به جدیت و نیات و مقاصد طرف گفتگو اعتماد کرد و به یافتن راهی برای گشودن گره بحران هسته ای امیدواربود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه