تقی روزبه

دولت اسرائیل و سیاست نسل کشی و ارتکاب جنایت جنگی

اگردر وجه داخلی، جنگ و اعمال خشونت و دشمن تراشی ها، درخدمت تقویت وبازتولید موقعیت طبقه حاکم قرار دارد، اما در وجه خارجی یعنی درغزه و منطقه و از جمله درایران، اتخاذ چنین سیاستی درخدمت تقویت مواضع و وزن نیروهای بنیادگرا ومدافعان دوقطبی باصطلاح اسلام و صهیونیسم ازیکسو و تضعیف موقعیت وصدای نیروهای پیشرو ومدافع دموکراسی وهمزیستی بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها قرار می گیرد.

تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن

یکی از مؤلفه های عمده تغییر توازن نیرو و درهم شکستن تعرض سرمایه داری ایجاد آرایش های فراملی و سراسری است. دراین رابطه است که اعتصابات و مبارزه سراسری روزچهارشنبه را باید رویش جوانه های تازه و گامی روبه جلو در راستای بکارگیری اهرم نیرومند اعتصاب سراسری و مبارزات خیابانی مشترک در مقیاس قاره ای بشمار آورد، هرچند که هنوز تا گسترش دامنه آن به میان وسیع ترین صفوف جنبش مزدوحقوق بگیران درگستره وسیع خود و پیوند با سایرجنبش های اجتماعی- طبقاتی، توان استمرار و بالأخره تبدیل شدن به مبارزات ضدسیستمی فاصله زیادی وجود دارد.

تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز

رویدادهای یونان برشی شفاف و تکان دهنده از وضعیت واقعی را که درآن بسرمی بریم یعنی بی اعتنائی نهادها و دموکراسی های موجود به خواست ها و صدای اعتراض مردمی که بنام آن ها برپا شده اند و مشروعیت خود را مدیون آن ها هستند، دربرابر ما می نهد. این مبارزه و این بی اعتنائی متقابل سال هاست که با شدت و ابعادی کم و بیش مشابه ادامه دارد و سایرکشورهای اتحادیه اروپا نیز تمام قد درپشت دولت یونان ایستاده اند و

انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط

تنها شکل گیری یک قطب مستقل و خارج از ساز و کارهای سیستم است که می تواند از بجریان افتادن در شن زارهای سترون کننده ساز و کارهای سیستم، به مبارزه طبقات در معنای واقعی و رهائی بخش خود جان تازه بدهد و درعین حال با فشار ازبیرون به جناح رفرمیست ها اجازه ندهد که آن ها فریب پیشه کنند و به آسانی وعده های خود را فراموش نمایند وچرخ های زنگ زده نظام را بسود کلان سرمایه داران رنگ و جلا بخشند.

خودخوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی

تنگ شدن بیش از پیش فضای تنفس حتی برای خودی های سطح بالا در جمهوری اسلامی که درگیرجنگ قدرتی همه جانبه اند، کار را بجائی رسانده است که همسر یکی از چند بنیانگذار دست اول نظام با نوشتن نامه ای سرگشاده متوسل به حربه افکارعمومی شده است.

موج بلند بحران، ویژگیها و پیامدهای آن (1)

تحریمهای فراگیراقتصادی هم چون داروئی است که عوارض جنبی آن بیش از خواص مستقیم آن است و لاجرم بیش از تضعیف عامل بیماری خود بیمار را هدف قرار داده و تضعیف می کند. یعنی بجای تضعیف بنیانهای وجودی رژیم، تأثیرات مخربی بر سیستم دفاعی مریض، سترون کردن خودباوری و شکوفائی مناسبات وهمبستگی انسانی و تقویت جامعه مدنی وارد می کند.

حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا!

حتما این سؤال درذهن شما هم مطرح شده است که این همه پول توسط سازمانی که هنوز نه در قدرت است و نه پایگاه اجتماعی گسترده ای دارد (که اگرهم داشت بازهم بعید بود بتواند چنین فراخ دست باشد) از کجا تأمین می شود؟ شاید تنها عده کمی وجود داشته باشند که در انتظار گزارشی شفاف و واقعی از عملکرد و منابع مالی این سازمان درپاسخ به سؤال خود باشند، و گرنه برای بقیه مردم و کوشندگان سیاسی پاسخ این سؤال ها پیشاپیش روشن است.

اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی!

آغاز دوره ای پرتلاطم که بطور نمادین با دستگیری فرزندان رفسنجانی کلیک خورد!

زجانب دیگرمی توان مشاهده کرد که پیوند وپیمان رفسنجانی با نظام و سودای حضور دربافت قدرت به هرقیمت چنان درهم تنیده شده است که لابد اودرخلوت خویش بدرقه پسربه سوی زندان را ایثاری بزرگ برای نظامی میداندکه ازهیچ کوششی برای برپاکردنش وعبوردادنش از بحران ها دریغ نکرده است، وفراتراز آن با وقوف به این که زندان رفتن درنظام جمهوری اسلامی نه موجب بدنامی که سبب افزایش اعتبارهم می گردد، آن را در خدمت اعلام آمادگی برای ایفاء سهم و ادای دین برای رفع بحران های سرنوشت ساز و مهیب آتی می بیند تقی روزبەکه به سرعت در افق نمایان می شوند !. آغاز دوره ای پرتلاطم که بطور نمادین با دستگیری فرزندان رفسنجانی کلیک خورد!

چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی

ضرورت اتخاذ مشی مستقل و ضدسیستم توسط چپ با نگاهی به انتخابات فرانسه پس از گذشت چهارماه.

نظرسنجیها پیرامون عملکرد صد روزه رئیس جمهور جدید نشان دهنده آن است که علیرغم برخی اقدامهای اصلاحی و اولیه، نظر اکثریت پرسش شوندگان در باره عملکرد و جهتگیری اولاند و وعده های او به خصوص در مورد موضوعات اساسی چون بیکاری و کنترل بحران اقتصادی و بحران یورو و در رأس آنها مقابله با سیاستهای ریاضت اقتصادی و اتخاذ سیاستهای معطوف به رشد و اشتغال، در مجموع منفی است. تقی روزبه

وقتی کرکس ها به پروازدرمی آیند!

به روی صحنه آمدن سردژخیم نظام پادشاهی، پرویزثابتی، با آن وقاحت بی پایانی که مختص خودوی است، درحالی که بقول خودش خاطراتش را چندین دهه پیش نگاشته بوده ولی جرئت انتشارش را نداشت، نمونه دیگری در بازپرداخت زودرس تاوان وسوسه تصاحب رهبری جنبش ضداستبدادی است. گوئی احضارنیروهای واپسگرا و امتحان داده به روی صحنه سیاست به توسط تاریخ، ظاهرا مؤثرترین وکوتاه ترین راه دفن آنان درگورتاریخی اشان است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه