تقی روزبه

بی تابی دولت اسرائیل برای حمله به ایران

نخست آنکه دولت اسرائیل هم مثل هردولتی منافع و برنامه حداقل و حداکثر دارد. برنامه حداکثراو جنگ و نابودی تأسیسات ایران است، اما ازاین نکته نیزغافل نیست که با کوبیدن بر برنامه حداکثرخود می تواند حمایت بیشتر دولت آمریکا و دیگرقدرتهای غربی را به دست آورد و فشارهای جهانی نسبت به رژیم ایران را تشدید نماید

نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟

هر تلاشی که برای کاستن از دامنه پراکندگی و تقویت همگرائی چپها صورت بگیرد فی نفسه مثبت و ارزشمند است، اما مسأله بر سر ارزیابی و نتایج میان مدت و بلندمدتی است که از آن انتظار می رود. از همین رو در برابر چنین تلاشهائی همواره این سؤال مطرح می شود که چه دلایل و قرائنی وجود دارند که امیدوار باشیم، تجربه های ناکام گذشته تکرار نشوند؟

تریبونال و کشاکش پیرامون آن

دربرخورد با این دادگاه سمبلیک، شاهد صف آرائی و کشاکش دو ارزیابی و صف آرائی متضاد هستیم: کسانی که مستقل بودن آن را با استناد به برخی فاکتها و دلایل بزیرسؤال می برند و به افشاء و بایکوت آن می پردازند و مدافعانی که به حمایت همه جانبه از آن پرداخته و آن را کلاملا مستقل می دانند

از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود!

فقدان مشی مستقل، فقدان افق ضدسرمایه داری، لحظه بینی، نگاه به بالا وارزیابی مبالغه آمیز از ابعاد دامنه کشاکش جناح های بورژوازی، دخیل بستن به مکانیزم انتخابات بورژوازی به عنوان اهرم بزرگ تغییر، بیگانگی با جنش های اعتراضی جدید وجاری دربیرون ازسیستم وبازی دربساط و سازوکارهای بورژوازی و وازهمه بدتر آشفته کردن مبارزه ضدسرمایه داری علیه نظام حاکم با تنش های درون صفوف بورژوازی ازخصوصیات بارز این رویکرد است

انتخابات فرانسه و چپ گروگان گرفته شده!

تاموقعی که چپ بجای عمل و استراتژی واقعا مستقل به بازی در بساط بورژوازی سرگرم است، چه خود آگاه باشد و چه نه، کاری جزرساندن سوخت به معرکه انتخاباتی (وغیرانتخاباتی) بورژوازی، بازتولید آن و بردن کارگران حامی خود به سوی سراب، انجام نمی دهد. چپ برای خروج از این گرداب تباه کننده چه می تواند بکند؟

جدی می گم! سلاح هسته ای و حرمت فتوا!

برد این فتواها اما تازمانی بوده است که روحانیت کنار گود ایستاده و از آنجا به قدرت بوسه می زده است. اما زمانی که آنها هوس کردند که خود مستقیما این میوه ممنوعه را بخورند انگارهم چون آدم وهوا یک باره ازآن بالا و از بهشت برین و پر از نعمت به زمین سقوط کردند و همه جاه وحشمت آسمانی خویش را یک جا از دست دادند

مارش جهانی روز کارگر با شعار اعتصاب عمومی و یک روز بدون نودونه درصدی ها!

سرمایه داری با جهانی کردن بیش ازپیش خود درعین حال بحرانهای خود را نیز جهانی کرده و اکثریت بسیار عظیمی از جوامع بشری را تحت تأثیر پیامدهای ویرانگر عملکرد خود قرارداده است. گوئی ترکیدن حبابهای گوناگون بحران در این یا آن حوزه و این یا آن بخش فقط نشانه هائی هستند از وجود حباب بزرگتری (حباب حباب ها) به نام نظام سرمایه داری

بخش: 

چگونه سالی؟!

چنین جنبشی طبعا قادرخواهد بود باجوش دادن حرکت های پراکنده به یکدیگرموازنه قوا را بسود کارگران وزحمتکشان رقم بزند.اگرآن بارجنبش اعتراضی ازسیاست شروع شد ونتوانست بامطالبات اقشارزحمتکشان واعتصابات وتظاهرات آنها ونیزباسایرجنبشهای اجتماعی پیوند لازم را برقرارکند، اینبارحرکت با شروع ازمطالبات اقتصادی درفرایند تعمیق خود ازآن فراتررفته وباترکیب مطالبات سیاسی واقتصادی واجتماعی پایگاه توده ای فعال تری برای جنبش ضداستبدادی، مطالباتی فراهم سازد

بروز لحظه تاریخی در همکاری اصلاح طلبان و سازمان اکثریت!

در این میزگرد با وجود آن که اقای مزروعی مواضع شناخته شده اصلاح طلبان و سبزها در مورد بی معنا بودن جدائی دین ازحکومت و سیاست را مجددا مطرح ساخت ... آقای پورنقوی با تقسیم سکولاریسم به مذهبی و غیرمذهبی به استقبال آن رفته و لحظه حاضر را بروز یک لحظه تاریخی دانست که توسط دو جریان تحولخواه برداشته می شود

پیامدهای نمایش انتخاباتی رژیم

بنظر می رسد باتوجه به تشدید فشارهای بین المللی وتشدید بحران های اقتصادی ومالی، باریکتر شدن پایگاه اجتماعی طبقه حاکم سیاسی و تشدید کشمکشهای دوره تازه، بویژه تشدید فرایند فروریزی حامیان رژیم از یکسو، و گسترش انزوای رژیم در میان مردم و قاطبه تحریم کنندگان از دیگرسو، حکومت اسلامی را در کل بیش از پیش زیر فشار برده و از قدرت مانورش کاسته و تعادل وی را بطور مستمر برهم بریزد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه