انديشه سياسی

فرخ نعمت پور

پیام، عملا نقش همسانی برای تحریمها و سیاستهای حاکمیت قائل شدە و از سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی در سیاست خارجی کە منجر بە ایجاد وضعیت موجود در کشور شدە، سخنی بە میان نمی آورد. درست است کە سیاست...

نظر1
آرام بختیاری

سوسیالیست ها مدعی هستند که مقوله عرفان پدیده ای شدیدا متناقض، با اصولی ایدەآلیستی، خردگریز، ذهنی، غیرعلمی، مذهبی، و ایده آلیستی است. جهانبینی عرفان در تضاد با انسان و جهان، گاهی تهوع آور، و علیه...

آرام بختیاری

در جامعه طبقاتی، ایدئولوژی مجموعه نظرات و جهانبینی های اجتماعی یک طبقه خاص است که شرایط تاریخی، اجتماعی و منافع آنرا بیان می کند. سوسیالیست ها مدعی هستند که ایدئولوژی طبقه کارگر تنها ایدئولوژی است...

گودرز اقتداری

سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در حال برگزاری کنگره ۱۹ خود است. مباحثات گسترده ای بین اعضا و هواداران سازمان در بر گرفته که یک دلیلش ظهور نیرویی است که مدتها در محاق سپری کرده است. براستی سازمان...

نظر5
رودولف والتر، ترجمه رضا کاویانی

حرف آخر, یعنی حرف کلیدی و تصمیم نهایی همیشه با جمهوری روسیه شوروی بود: اگر می‌خواهید تاریخ معاصر درگیری اوکراین را درک کنید، باید تاریخ قرن بیستم را بدانید. خیره شدن به تصاویر و گزارش های جنگ...

دنیز ایشچی

مقدمه
آیا هر کسی که هزاران صفحه گفتار را به صورت مکتوب ارائه بدهد، لزوما میتواند یک فیلسوف بوده باشد؟ آیا هر کسی که بخواهد روایت های تئوریک روز را با دریافت دیگری بازخوانی و بازنویسی نماید...

اسلاوی ژیژک،گودرز اقتداری

استاندارد مضاعف اروپا در مورد پناهندگان که امروز دوباره در اثر جنگ در اوکراین در معرض دید قرار گرفته است، از نظر اخلاقی ناشنوا و از نظر ژئوپلیتیک گنگ است. بهترین راهی که اروپا می تواند از خود دفاع...

توماس روپرژ ترجمه : م نوری

کسانی که در غرب از اوکراین حمایت می کنند غالبا نمی دانند از چه کسانی دفاع می کنند و روسیه علیه چه کسانی مبارزه می کند.در حال حاضر سیاستمداران و رسانه های غربی در اعلام همبستگی و دادن وعدۀ کمک مالی...

دنیز ایشچی

اگر چه انگیزه ها و دلایل روسیه در این جنگ دفاعی قابل درک و توجیه بوده باشد، تداوم آن به مراتب خطرناکتر بوده و میتواند به نتایج کاملا برعکس منتهی گردد. لذا به همین دلیل، پیوستن به جنبش صلح و...

دنیز ایشچی

هابرماس، از یک بعد تکاملی تاریخی تمدن بشریت به اخلاقیات فلسفی نگاه کرده، و مطرح میکند، از زمانی که بشر آغاز به زندگی اجتماعی و گروهی کرده است، با استنباط ضرورت های زندگی اجتماعی، عموم بشری به...

حسن احسانی

پوپولیسم یک اصطلاح و یک جایِ "خالی" و نامفهومی است و خالی بودن آن دقیقا قدرتش است! برای اینکه محلی است "برهوت"، تراوا و قابل نفوذ برایِ هر استراتژی، هر تقلّا و گفتمان. قدرتی که با امکان سازگاری با...

آرام بختیاری

گرچه رمانهای ایریس مردوخ بطور مستقیم فلسفی نیستند ولی دارای عمق فکری، هیجان، و خیالپردازی خاصی میباشند. از جمله موضوعات آثار او، عشق، گناه، مکافات، توطئه، تقوا، حقیقت، جنون، هنر، ادبیات، زندگی،...

آرام بختیاری

شکسپیر و دانته جزو نوابغ استتیک هستند. زردشت، بودا، عیسی، و محمد، جزو نوابغ مذهبی بودند. کنفسیوس و سقراط جزو نوابغ سکولار اخلاقگرا بودند. امرسن را از جمله متفکران امریکای شمالی بشمار می آورند.. او...

آرام بختیاری

مکتب نئوپوزیویتیسم ریشه در محفل وین داشت، و اصول فکری آن بر نظرات هیوم و کنت بنا شده بود که می گفتند تجربه حسی تنها منبع شناخت است. متفکران این محفل بر این باور بودند که تمام جملات پیرامون خدا،...

آرام بختیاری

در اینگونه رمان موضوعات حتی گاهی با هم ربطی ندارند و شخصیت ها ناشناس می مانند و نویسنده در پشت رفتار ظاهری افراد داستان، جویای تحریکات ضمیر ناخودآگاه است، افراد داستان همیشه در وضعیت شک و تردبد و...

آرام بختیاری

ژرمینه استال، زنی آگاه و عدالتخواه و شاگرد روسو و دائرت المعارفی های فرانسه است. خانه اشان در سوئیس توسط مدیریت مادرش، محل تجمع روشنفکران آنزمان اروپا همچون لردبایرن، شاتوبریان، سیسموندی، و شلگل...

آرام بختیاری

در فلسفه سیاسی گفته می شود که بی نظمی و نبودن تعادل در یک جامعه یا در یک سازمان موجب بیماری می گردد. اینها مثال هایی بودن که سوزان زونتاگ برای استعاره شدن بعضی از بیماریهای علاج ناپذیر در گذشته...

سعید مقیسه ای

"چپ های دمکراتیک" با شفافیت کامل مخالف هرگونه گذار انقلابی یا براندازانه، چه خشونت آمیز و چه خشونت پرهیز هستند و بر این باورند که اگر ملتی قادر است انقلاب بکند و حکومتی را سرنگون کند، حتما بسادگی...

آرام بختیاری

تولستوی گرچه عقلگرا بود رشته فلسفه را نیمه علم می دانست و می گفت فلسفه باید به نادانی خود اعتراف کند، فیلسوف کسی است که آزاداندیش باشد و هیچ چیز را مقدس نشمارد. فلسفه، سند و مدرک زندگی است و...

آرام بختیاری

کتاب "ادیسه هومر" حاکی از شهامت و تجربه قهرمان داستان است. قهرمان داستان از حضور فرهنگ بورژوایی صنعتی و ضعف های شبه رمانتیک خودش رنج می برد. انسان و گرگ سنبل دو جهان انسانی و حیوانی هستند. گرچه...

صفحه‌ها