انديشه سياسی

فرخ نعمت پور

انسانها ناچارند کە سرانجام وجود خود را بنوعی در سیستم سیاسی متحقق سازند. و این درست همان پاشنە آشیل امپراطوریها و هر قدرت سیاسی ست کە بە این امر توجە نمی کند.

امروزه روز موضوع لزوم یک رفرماسیون اسلامی مکرراً به میان می آید. اما رفرماسیون پروتستانی اقدامی لیبرالی نبود. "رفرماسیون در مسیحیت" در اساس "بنیادگرائی" ای بود که اکنون به اسلام نسبت داده می شود...

سهراب فیض آبادی

این بحران، درحقیقت، پیوستگی و گسستگی روند انسان سازی در تاریخ ما بوده است، بهر زیانی، جسمی که باید روح دار میشد، و روحی که باید جسم دار می شد. در اشعارما، این موضوع مرکزی بوده است، و تلاش دایمی...

سهراب فیض آبادی

فرد، نسل، و دوران- از زمان افلاکی تا زمان انسانی
نفس بودن بشر است که در حال تحول بنیادی است، نه چاپی دیگر از قرون و اعصار منتفی شده
بحث پنجم

با این حد از توافق و داشتن نقاط مشترک مانند؛ چارچوب های مشترک گفتگو برای توافق؛ مبدا و مقصد حرکت؛ دغدغه ها و هدف های مشترک؛ آیا می توان انتظار داشت، این دو گروه راهشان در ادامه از یکدیگر جدا و...

سهراب فیض آبادی

از فرد و نسل و دوره، دو ادراک درهم آمیخته وجود دارند که اساسا ناشی از شرایط گذار تاریخی می‌باشد. از یکسو هنوز در بخش هایی، از زمان افلاکی و طبیعی استفاده میکنیم، و ازسوی دیگر، زمان انسانی را به...

صادق شکیب

امروز ماجرا جویی هیچ جایگاه احترام انگیزی در تعاملات جهانی ندارد. بر همین اساس سیاست خارجی این دیدگاه بر مبنای تنش زدایی و ایجاد روابط سالم در حوزه ی داخلی و خارجی با حفظ منافع ملت استوار می باشد...

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد، اینکه این سازمانها و احزاب خواهان "اصلاح نظام حاکم"، تاکنون به جامعه سیاسی کشور در هیج سند و برنامه سیاسی ای، اصلاحات مورد نظر خود را بیان نکرده اند. اینکه چه نوع...

سهراب فیض آبادی

سیستم هگلی مفهوم تضاد را بعنوان عنصری اساسی وارد اندیشه می‌کند و بدین ترتیب کشفی بزرگ اتفاق می‌افتد که مسئله اصلی، نفس بروزهای انفرادی نیست که تنها پیوستگی را نشان می‌دهند، بلکه مسئله بنیادی...

منوچهر مقصودنیا

بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه اش با قانون اساسی پاره ای از کشورهای دمکراتیک به ما نشان می دهد که تا چه اندازه قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل تغییر بوده و یا اینکه مواد و بندها دراین...

نظر1
سهراب فیض آبادی

دلتنگان دوران جنگ سرد از هردو سوی، باصطلاح راست و چپ، نیز مشکلی جدی هستند که ناشی از دیدن تحولات بعنوان توطئه می‌باشد و نه ضروریات عینی تحولات تاریخی.

بهروز خلیق

راست افراطی پايه اجتماعی ولايت فقيه است. خامنه ای برای حفظ حکومت و موقعيت خود به راست افراطی نياز دارد. او بدون حمايت سپاه، راست افراطی و نيروهای امنيتی نمی توانست چنين جايگای را پيدا کند. توصيه...

نظر1
مجید عبدالرحیم پور

صف بندی سیاسی، اصولا وقاعتدا باید حول برنامه و اهداف و سیاست نیروهای سیاسی انجام بگیرد نه روی روشهای تغییر وتحول. تلاش برای ایجاد قطب بندی سیاسی حول ترم های چند مهفومی و چند پهلو نظیر«اصلاح طلبی...

نظر1
مجید عبدالرحیم پور

اگررفرمیسم (اصلاح طلبی) به مفهوم یک روش تغییر وتحول تدریجی پذیرفته شود، این سوال در برابرمدافعان آن قرار می گیرد که: تغییر وتحولات تدریجی وگام بگام مورد نظرشما، کدام مضمون، سمت وچشم انداز وکدام...

نظر1
مجید عبدالرحیم پور

پاره‌ای از نیروهای سیاسی - بوِیژه بخشی از نیروهای سیاسی مذهبی و غیرمذهبی که از دهه دوم انقلاب به اینسو خودرا اصلاح طلب معرفی کرده اند، تلاش می کنند بر حول پوسته های چند مفهومی «اصلاح طلبی» و «...

نظر1
سهراب فیض آبادی

در سرگذشت بشر که در حقیقت هم ارز سرگذشت هستی نیز میباشد، این نفکیک و تمایز خود از هستی در ابعاد فراگیر بشری، با اسلام و تعبیر ویژه اش از خدا، اتفاق میافتد. این تعبیر ویژه دوپایه بوده است، یکی تک...

فرخ نعمت پور

این تجربە بە ما نشان می دهد کە برعکس، تنها آنگاە حق جانباختگان نیز بدرستی ادا می گردد کە ایدەهای آنان تبلیغ و بە پیش بردە شوند. انسانها مبارزە نمی کنند تا مقدس شوند، بلکە مبارزە می کنند تا با تقدس...

نظر2
سهراب فیض آبادی

بعکس تصور خطا، ایندودوالیسم به معنی تجزیه و ترکیب پذیری واقعیت می‌باشد، و نه چک سفید به این بخش یا آن بخش جامعه در اقشار و طبقات آن. مثلا چین امروز را بگیریم، در حقیقت، ایندویدوالیسم را به اوج...

فرخ نعمت پور

اما سئوال این است کە در درازمدت آیا این حرکت می تواند بر سیاستهای منطقەای حزب دمکرات کردستان عراق تاثیر قاطع گذاشتە و آن را بە ایران بیشتر متمایل کند؟

فرخ نعمت پور

در کشورهای غیر دمکراتیک کە در آن رهبر از طریق انتخابات رهبر نشدە است و کلا موقعیت رهبریش تابع شرایط دیگریست، نە آن امکان را دارد کە در تمام عمرش از موقعیت خودش عقب بکشد و نە آن را بە دیگری تفویض...

نظر1

صفحه‌ها