هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کشتار نيروهای چپ و صلح طلب ترکيه را محکوم می کنيم!

سياست های اردوغان، زمينه ساز حملات تروريستی است!

ما اقدام تروريستی آنکارا را محکوم می کنيم، سياست های ضددمکراتيک اردوغان را زمينه ساز حملات تروريستی می دانيم، خواهان پايان دادن به کشتار کردها و نيروهای چپ و تامين حقوق کردها هستيم.

مجازات اعدام باید حذف شود!

به مناسبت دهم اكتبر، روز جهانی علیه‌ اعدام

دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مبارزه برای حفظ جان آنان، بخشی از مبارزه علیه بی عدالتی هایی است که قوه قضاییه ایران در مورد همه زندانیان روا می دارد. شدیدترین این بی عدالتی ها، اعدام است. این بی عدالتی باید پایان یابد. کشور ایران و مردمش شایسته قوانین و نظامی اند که در آن دیگر جایی برای بربریتی به نام اعدام نباشد.

ما خواهان تامين مطالبات معلمان هستيم!

١٣ مهر (٥ اکتبر)، روز جهانی معلم گرامی باد!

مطالبات معلمان صنفی است و حکومتگران به جای پاسخ به مطالبات صنفی معلمان و کوشش برای بهتر کردن شرایط دشوار شغلی و معیشتی آن ها، به تهديد، اخراج، دستگيری، محکوميت و زندان متوسل شدند.

گفتگو و مذاکره به جای تهديد و تشديد تنش!

ابراز همدردی با خانواده جان باختگان و مصدومين مراسم حج

تنش بين عربستان سعودی و جمهوری اسلامی شدت گرفته است. شدت گرفتن تنش، نه به بررسی بی‌طرفانه و مسئولانه‌ یک فاجعه‌ انسانی کمک می‌کند و نه به سود طرفین و منطقه است.

جان باختن شاهرخ زمانی در زندان و دستگیری های اخیر نگران کننده است

ما در مورد مقاصد و نقشه های دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی هشدار می دهیم و از همه نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، نیروهای سیاسی و افکار عمومی می خواهیم با اعتراض به سرکوب  ها، نگذارند جمهوری اسلامی به سرکوب خاموش جامعه مدنی ایران ادامه دهد.

دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی

مبارزه برای حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و رفع حصر

موضع پایدار ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، کماکان تاکید و تصریح بر انتخابات آزاد است. خواستی فراگير که پوشش دهنده اکثريت قاطع نيروهای سياسی مخالف و منتقدجمهوری اسلامی است و مطالبه طبیعی هر شهروند کشور. رويکردی که وجهی از استراتژی سياسی ما است

علیە حذف قوانين حمايتی قانون کار

ما سیاست دولت روحانی در قبال کارگران و مزدبگیران را مغاير حقوق کار، مقاوله نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، قانون کار و توسعه پايدار میدانيم و از جایگاە نیروئی کە هموارە از حقوق کارگران و مزدبگیران دفاع کرده و عميقا به توسعه پايدار باور دارد با سیاست های یک جانبەای که با زیر پا نهادن حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران و مزدبگیران می خواهد امر توسعە را در ایران متحقق کند، مخالفيم.

ولی فقيه، در مقابل «تغيير» ايستاده و بر سياست انزوای ايران پای می فشارد!

خامنه ای و مدافعين سرسخت او حيات حکومت ولايت فقيه را در دشمن تراشی، قلمداد کردن امريکا به عنوان "شيطان بزرگ"، انزوای ايران، سرکوب منتقدين و مخالفين، تحکيم پايه های استبداد مذهبی و در اعمال نظارت استصوابی در انتخابات توسط شورای نگهبان و برگزاری انتخابات غيرآزاد، غيردمکراتيک و مهندسی شده می بينند

به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد فاجعه ملی ١٣٦٧

تلاش خستگی ناپذیر بیست و هفت ساله بازماندگان کشتار ٦٧، اعضای خانواده های اعدام شدگان، سازمان های سياسی و مدافعان حقوق بشر برای زنده نگه داشتن یاد مردان و زنانی که آن روزها سر در راه وفای به عهد نهادند، اهمیت دارد. تاریخ نویسی معاصر ایران، مدیون این تلاش است.

اقدام تروريستی عليه دو جريان کردی را محکوم می کنيم!

ما اقدام تروريستی عليه دو جريان کردی، اعدام فعالين سياسی و مدنی کردستان و دستگيری کردها را محکوم می کنيم و از فعالين سياسی و مدنی و از مجامع بين المللی می خواهيم که به مقابله با اقدامات تروريستی جمهوری اسلامی برخيزند و نگذارند که بعد از توافق وين، دوره ترور مخالفين دوباره جريان يابد

اعتراض به ادامه بیدادگری توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی

شدت عمل قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان، فعالان جامعه مدنی و شهروندان غیر وابسته به حکومت، در کنار عدم رسیدگی قضایی به جرائم حکومتی، نشانگر ماهیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است

از مطالبات معلمان و از اقدامات اعتراضی آن ها پشتيبانی می کنيم!

ما از مطالبات به حق معلمان و از اقدامات اعتراضی آن ها پشتيبانی می کنيم و نسبت به فشارها، تهديدها، ضرب و شتم ها، بازداشت ها و محکوميت معلمان معترضيم و خواهان اعمال فشار نيروهای آزاديخواه کشور و مجامع بين المللی به حکومت ايران برای آزادی معلمان زندانی و پايان دادن به سرکوب آن ها هستيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از توافق وين شادمانيم!

مبارزه پيش رو: گشایش سیاسی و سامان اقتصاد به نفع مردم

توافق صورت گرفته می تواند فضای جديدی را در سياست های داخلی، سياست های منطقه ای و بين المللی کشورمان فراهم آورد. خصومت بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا در سه ده و نيم گذشته، به منافع ملی هر دو کشور ضربه زده است. لازم است که جمهوری اسلامی به خصومت ديرينه با دولت امريکا خاتمه دهد، وارد گفتگوی مستقيم با دولت اوباما برای برقراری مناسبات عادی بين دو کشور شود. دولت اوباما عليرغم مخالفت ها در کنگره، آماده برقراری مناسبات عادی با دولت ايران است. سياست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی به نوبه خود، تنش در منطقه را افزايش داده و زمينه ساز جنگ نيابتی بين ايران و عربستان شده است. در طراحی و پيشبرد اين سياست، سپاه نقش بالائی دارد. زمان آن است که به دخالت سپاه در سياست خارجی و منطقه ای پايان داده شود، سياست صلح و تنش زدائی اتخاذ گردد و ظرفيت های ايران در خدمت کاهش تنش در منطقه قرار گيرد.

نگرانی سران اتحاديه اروپا از الگو شدن مقاومت مردم يونان عليه سياست های نئوليبرالی

مقاومت مردم يونان در مقابل سياست رياضت اقتصادی، می تواند به الگوئی در سطح اروپا تبديل شود، به اسپانيا امتداد يابد و زمينه را برای قدرت گيری پودوموس فراهم آورد. سران اتحادیه به خوبی براين آگاهند و می خواهند که اسپانيا راه يونان را در پيش نگيرد. به همين خاطر آن ها نسخه ای را که از یونان دریع می کنند در اسپانیا به اجرا گذاشته اند. نسخه رشد اقتصادی به بهای افزایش بدهی دولت. گروه ايورو در آستانه انتخابات این کشور، می خواهد موقعيت محافظه کاران اسپانیا را در مقابل پودوموس تقویت کند.

تبریک به حزب دمکراتیک خلق ها - ترکیه

به مناسبت پیروزی حزب دمکراتیک خلق ها در انتخابات پارلمانی ترکیه

هم پلاتفرم انتخاباتی و هم عملکرد ها.د.پ. الهام بخش همه نیروهای ترقیخواه در خاورمیانه است. منطقه ما به شدت نیازمند نیروهایی است که جایگزینی برای تنش های قومی و مذهبی ارائه کنند. ملت های خاورمیانه از منازعات در امتداد شکاف های قومی و مذهبی خسته شده اند. منطقه، آماده اندیشه های دارای سمت گیری به سوی صلح، ترقی اجتماعی و همکاری همه ملت هاست.

دمکراسی و مردم، برنده انتخابات ترکیه

اعلامیه

ما براين باوريم که دمکراسی و مردم ترکيه برنده انتخابات بودند. مردم ترکيه و احزاب سياسی اپوزيسيون در اين انتخابات، با شیوه‌ای دموکراتیک به دوران اقتدارگرائی فزاينده اردوغان پایان دادند و فضای تازه ای در سپهر سياسی ترکيه گشودند. ما از پيروزی مردم و دمکراسی در ترکيه خشنوديم و اميدواريم که اين پيروزی ضمن گسترش دمکراسی در این کشور، به سياست حمايتی دولت ترکيه از بنيادگريان اسلامی در منطقه پايان دهد.

تبریک به حزب پودموس اسپانیا

تبریک هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت پیروزی حزب پودموس در انتخابات محلی اسپانیا

حزب شما تنها حدود یک سال پس از بنیانگذاری، توانست سیستم حزبی اسپانیا را دگرگون کند. شکست سیاست موسوم به ریاضت کشی در ناکامی احزابی بازتاب یافت که این سیاست را در سال های گذشته به اجرا گذاشتند. رای دهندگان اسپانیایی به این سیاست "نه" گفتند.

پیام هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به مناسبت چهلمین سالگرد ترور هفت فدائی و دو مجاهد خلق

دروغ بزرگ آنها در این باره که گویا زندانیان در حال فرار کشته شده اند، و سکوت تقریبا همه مقامات رژیم سلطنتی در مورد این دروغ، بر مسئولیت آمران و گردانندگان دستگاه امنیتی حکومت پهلوی، از شخص شاه گرفته تا مقامات امنیتی، افزوده است. هر ادعای آزادیخواهی بازماندگان رژیم پهلوی و توجیه کنندگان آن رژیم را باید با موضع آنان در قبال ترور فروردین ١٣٥٤ سنجید.

در شادی مردم ايران و نيروهای صلح دوست جهان شريکيم!

پيرامون تفاهم جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵

توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ايران و برای تامين منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهديدات نظامی، تحريم های اقتصادی و با تامين معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. با حصول اين توافق، خطر حمله نظامی به مراکز هسته ای رفع و راه برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی و وارد شدن ايران به جامعه جهانی باز خواهد شد.

کارگران را به اعتراض علیە مصوبە شورای عالی کار و برای افزایش عادلانه دستمزد فرا می خوانيم!

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمايت می کنيم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیە مصوبە شورای عالی، سياست های ضدکارگری دولت روحانی و وزير کار و برای افزايش دستمزد فرا می خوانیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)