شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پیام شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به ياران فدائی!

ياران!
ما، حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را متعلق به ياران فدائی و دیگر نیروهای چپ ایران می دانيم و اين انتظار را داريم که شما پشتيان حزب باشيد، در تقويت آن بکوشيد و در اشاعه ديدگاه و سياست های آن نقش ايفاء کنيد. حزب چپ در پرتو حمايت و فعاليت شما قادر خواهد شد که در ميان کارگران، معلمان، زحمتکشان شهر روستا، زنان، دانشجویان و طبقه متوسط جديد حضور گسترده پيدا کند و در سپهر سياسی کشور جايگاه درخور بيابد.

پيرامون انتخابات رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا

. ابراهيم رئيسی و حسن روحانی دو کانديدای اصلی در انتخابات هستند. دست رئيسی به خون هزاران زندانی سياسی و از جمله بيش از ١٥٠ عضو سازمان آغشته است و پيروزی او در انتخابات به تشديد فضای امنيتی، تعميق بحران اقتصادی، تشديد تنش در مناسبات با کشورهای منطقه و جهان و يکدست شدن حکومت خواهد انجاميد. ولی حسن روحانی هم با توجه به کارنامه چهار ساله ، نگاه و عملکردش در حوزه حقوق بشر، آزادی های سياسی و عدالت اجتماعی، سياست ضدکارگری  و استمرار طلبی اش، کانديدای مورد نطر ما نيست. در اين انتخابات ما از کانديدائی حمايت نمی کنيم و از مردم می خواهيم که به رئيسی جنايتکار رای ندهند

بيانيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پيرامون انتخابات ٧ اسفند ماه

شرکت در انتخابات مجلس در درجه اول با معرفی کانديداها، ارائه ليست و برنامه و يا دفاع از ليست و کانديداهای معين، معنی پيدا می کند. ما امکان کانديداتوری نداشته ايم و ليست  قابل دفاع با برنامه ای که مطالبات دمکراتيک مردم را بازتاب دهد، ارائه نگرديده است. برای سازمان ما امکان مشارکت در انتخابات مجلس فراهم نيست و سازمان از هيچ يک از ليست های موجود انتخاباتی حمايت نمی کند.

پيرامون وضعيت سياسی کشور بعد از برجام

صف آرائی در درون جمهوری اسلامی، سياست و رهيافت ما

در شرايط کنونی غلبه بر بحران اقتصادی، راه افتادن واحدهای توليدی و بهبود زندگی مردم به درجاتی با تعامل با جامعه بین‌المللی، گسترش مناسبات با اتحاديه اروپا، تنش‌زدائی با امريکا و رفع تحريم ها از يک سو و از سوی ديگر با برچيده شدن فضای بسته و امنيتی، تامين حقوق شهروندی و آزادی‌های سياسی و اجتماعی بستگی تام دارد.

سند سياسی مصوب شورای مرکزی

عليه ولايت فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی عليه فساد حکومتی برای آزادی، دمکراسی، رفاه و عدال

١. پروژه هسته ای و سياست های ما
٢. دولت روحانی و سياست ما
٣. ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی
٤. وضعيت اقتصادی کشور
٥. کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران
...

بخش: 

روندهای جديد در خاورميانه: بنيادگرائی اسلامی، خطر عمده در منطقه

سند سياسی مصوب شورای مرکزی پيرامون روندهای جديد در خاورميانه

سيمای منطقه خاورميانه را قبل از فروپاشی اردوگاه شرق، عمدتا مبارزات ضداستعماری، ناسيوناليسم، ناصريسم و بعثيسم، حضور فعال چپ و نزديکی به اردوگاه شرق و چالش و جنگ ميان اعراب و اسرائيل از يک سو و از سوی ديگر حکومت های متحد غرب، ترسيم می کرد. امروز اما روندهای گوناگون، متضاد و در مواردی متفاوت از دهه های قبل در خاورميانه در جريان اند. پارامترهای متعددی در خاورميانه وارد شده اند که بر اثر آن ها وضعيت در خاورميانه به شدت پيچيده شده و ارزيابی از تحولات را بسيار مشکل ساخته است

بخش: 

توافق در مذاکرات، مستلزم انعطاف جمهوری اسلامی و غرب است

زمان اتخاذ تصميمات سخت برای جمهوری اسلامی است!

ما همراه با مردم ايران و نيروهای ترقی خواه جهان می خواهيم که دو طرف انعطاف ضرور را در مذاکرات نشان دهند و از جمهوری اسلامی می خواهيم که کشور ما را بيش از اين به سوی فلاکت و فاجعه سوق ندهد. نبايد فرصت موجود را از دست داد. شکست مذاکرات، نيروهای افراطی در هر دو طرف را تقويت خواهد کرد و خطر حمله نظامی و تنش در منطقه را افزايش خواهد داد. اميد است که مذاکرات به توافق بيانجامد، تحريم های اقتصادی برداشته شود و خطر حمله نظامی منتفی گردد.

ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی سد راه تغييرند. تغيير، با تکيه به جامعه مدنی امکان پذير است.

سياست ما در اين مرحله بیش از پیش می باید بر تقويت جامعه مدنی استوار باشد... فعال شدن جنبش های اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است. فعال شدن جنبش های اجتماعی به تقويت جامعه مدنی انجاميده و جامعه را در مقابل قدرت نيرومند خواهد ساخت. جامعه نيرومند می تواند يکه تازی قدرت را مهار کند و تامين هر میزان ممکن از حقوق و آزادی های مدنی مردم را بر حکومت تحميل نمايد و بستر مساعدی را برای تحول ساختاری فراهم آورد.

انتخابات، مهندسی شده، فرمايشی و به سود ولايت فقيه است، ما شرکت نمی کنيم!

پيرامون انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری اسلامی

نقش خامنه ای در مهندسی و فرمايشی کردن انتخابات بارز و برجسته است. او قدرت را در دست خود متمرکز کرده و باسوء استفاده از قدرت و با خودکامگی، مانع کانديداتوری چهره های مطرح می شود، کانديداهای شناخته شده را با دست شورای نگهبان حذف می کند و صحنه انتخابات را آنچنان آرايش می دهد که نه مردم همانند سال ١٣٧٦ و ١٣٨٨ بتوانند برآمد کنند و نه از صندوق رای کسی بيرون بيآيد که در مقابل او عرض اندام نمايد.

سند سياسی پيشنهادی به کنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

سياست های ما و راهکارهای سیاسی برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی

در دو سال گذشته فضای بسته سياسی کشور تداوم يافته، آزادی بيان و انديشه و جنبش های اجتماعی سرکوب شده، فعالين سياسی و مدنی، تشکل های صنفی و سازمان های غيردولتی تحت فشار قرار گرفته، زندان ها از منتقدين و مخالفين پر شده، موج مهاجرت و سرکوب ها ادامه يافته است. باند نظامی ـ امنيتی با هدايت ولی فقيه، فضای سياسی سنگينی را بر کشور ما تحميل کرده است. فضای سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دو دهه گذشته، تا اين اندازه خفقان آور و بسته نبوده است. تغيير وضعيت موجود به امر ضرور و مبرم تبديل شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)