سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران - سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران

خجسته باد اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر

روز جهانی کارگر برهمه کارگران و زحمتکشان و برهمه زنان و مردان آزادیخواه ایران مبارک باد!

درحالی که رژیم توانائی مهار بحران و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی را ندارد، در شرایطی که امکان بروز شورش های خودانگیخته و بدون سازماندهی از هر سو وجود دارد، طبقه کارگر باید بتواند این آمادگی را بدست آورد که علاوه بر سازماندهی و سازمان یابی خود، بیشترین تلاش ها را برای برقراری پیوند با دیگر جنبش ها مانند زنان، ملیت های تحت ستم سرزمین ما، تهیدستان و بیکاران، دانشجویان و جوانان بکار بندد.

فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ

ما، شما احزاب، سازمان‏ها و فعالين چپ را فرا می‏خوانيم که تصمیم برای شکل‏ دهی تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست را تصمیم خود بدانید و در آن مشارکت ورزيد، در بحث و گفتگوی آغاز شده و در تدوين اسناد نظری، برنامه‏ای و اساسنامه‏ای فعالانه حضور پيدا کنيد و در تلاش برای پاسخ به نياز جامعه ايران، طبقه کارگر و مزدبگيران و برای غلبه برپراکندگی چپ ايران نقش خود را ایفا نمائيد.

اشتراک در RSS - سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران - سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران