سخن روز

رضا کاویانی

طرح صیانت حکومت اسلامی, همان خفه کردن صدای مردم گرسنه، پا برهنه, بیکاران و بی خانمان شده ها و به فقر و فلاکت کشیده شده ها در اعتراض به مطالبات خود و به...

رضا کاویانی

احمد کسروی حقوقدان، پژوهشگر و تاریخ نویس در کتاب تاریخ مشروطه ایران که درسال ۱۳۱۹...

مناف عماری

 

رضا کاویانی

خبرگزاری فارس، معلمان بازداشتی را عناصر ضد انقلاب خواند.

رضا کاویانی

در جمهوری اسلامی, آنقدر دزدی های کلان و رانت و پسر خالگی زیاد و از حد  گذشته است که دیگر کسی از مسئولین آن, معنی میلیارد را...

رضا کاویانی

دولت راستگرا و فناتیک لهستان که با قوانین آزادی های اجتماعی, رسانه های مستقل, با آزادی های فردی و از جمله سقط جنین,...

فرخ نعمت پور

برخی از کشورهای غربی دست بە اخراج دیپلماتهای روس از کشور خود زدەاند، و بە احتمال زیاد کشورهای بیشتری در میان آنها بە این روند...

فرخ نعمت پور

یکی از فرقهای فاحش میان کشورهای دمکراتیک و دیکتاتوری؛ دمکراسی ، آزادی و گردش آزاد اطلاعات است.

  رضا کاویانی

آنقدر این چند کلمه کذایی "عوضش ما امنیت داریم"، هم باعث تمسخر مردم شده و هم نفرت انگیز جلوه کرده است, که امروزه از دهان هر...

دنا بابااحمدى

مادلین آلبرایت، جنایتکاری که در اوج وقاحت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود تحریم‌های عراق باعث مرگ نیم میلیون کودک...

فرخ نعمت پور

حملە روسیە بە اوکراین تنها منجر بە این نشد کە سلاحهای اتمی روسیە در دریا، زمین و هوا بە حالت آمادەباش درآیند، بلکە...

فرخ نعمت پور

پوتین در نطقی، 'کیف' پایتخت اوکراین را روسی ترین شهر در زمان ایام قدیم توصیف کرد.

فرخ نعمت پور

اگرچە سیاستهای تعرضی غرب در خصوص پیشروی ناتو بە سمت شرق از عوامل شروع بحران اوکراین و تجاوز نظامی روسیە بە خاک این...

رضا کاویانی

ما از مردم اوکراین و مردم روسیه که مخالف این جنگ وحشتناک هستند، حمایت می کنیم.

نظر1
شیلا کلامی

امروز، جهان پیشرفت‌های مربوط به حقوق زنان را گرامی می‌دارد، پیشرفت هایی که آغازگر آن اعتراضات زنان کارگر کارخانهٔ نساجی در...

صفحه‌ها