سخن روز

فرخ نعمت پور

بعد از حادثە تروریستی آنکارا کە در جریان آن دهها تن کشتە و زخمی شدند، اردوغان رئیس جمهور ترکیە طی نطقی خواستار گسترش مفهوم تروریسم شد. وی گفت کە: "تنها فردیکه ماشه را می‌کشد، تروریست نیست بلکه افرادی که امکان این رویداد را فراهم می‌کنند نیز باید بدون توجه به عنوان و سمتشان به عنوان تروریست معرف شوند. این افراد ممکن است یک روزنامه نگار، یک قانونگذار یا یکی از افراد جامعه مدنی باشد."

اردوغان تلاش دارد با این سخنان، مصونیت اعضای پارلمان حزب دمکراتیک خلقها را گرفتە و با آنان برخورد امنیتی و پلیسی بکند. 

علی پورنقوی

بنا به گزارش ماهانۀ آژانس بین المللی انرژی از بازار نفت "بازگشت ایران به بازار جهانی نفت خام کندتر از آن چیزی است که تصور می‌شده و تولید و صادرات نفت ایران اثر چندانی بر قیمت نفت نداشته است".

این گزارش می نویسد: "به نظر می رسد که قیمت نفت خام دیگر به قهقهرای پیشین بازنگردد، زیرا اولاً بازگشت  ایران به بازار نفت خام با اثرات حاد بر قیمتها همراه نبوده، ثانیاً تولیدکنندگان اصلی نفت در خارج از اوپک، از تولید خود کاسته اند.

گزارش می افزاید: "همچنین به نظر می رسد در آینده نیز حضور ایران تدریجاً صورت گیرد".

فرخ نعمت پور

محمد عثمان رعنا، دکتر و نویسندە نروژی ـ پاکستانی، و لیدر پیشین جامعە دانشجویان مسلمان در نروژ، اخیرا با انتشار کتابی در نروژ از ضرورت وجود اسلام نروژی سخن بە میان آوردە است. او در این کتاب معتقد است مسلمانان نروژی از معضل آمیختن دو هویت اسلامی و نروژی رنج می برند، و دیگر وقت آن فرا رسیدە است کە نوعی از اسلامیت بوجود بیاید کە با شرایط این کشور انطباق داشتە باشد. او این انطباق را در کلید واژە "اسلام نروژی" یافتە است.

صادق کار

 

بنا بە گزارشات منتشر شدە، ماموران امنیتی طی هفتە گذشتە در دو نوبت مانع شرکت محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین و رئیس شورای سیاست گزاری جریانات اصلاح طلب در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و مراسم سالگرد خواهرش شدەاند.

در واقع چنین بە نظر می آید، کە خاتمی نیز در حال حصر شدن قرار دارد.

فرخ نعمت پور

"مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد‌ان است. بفرستید‌ سرشان بلا بیاورند‌ تا آبرویتان برود‌!؟"

فرخ نعمت پور

در کردستان عراق بعد از ٢٥ سال حکمرانی چند نیروی اصلی و علیرغم ناتوانی آنان در پیش بردن امور مردمان اقلیم و نارضایی وسیع ملت، باز می بینیم کە در هنگام انتخابات همین نیروها دوبارە از طرف مردم انتخاب می شوند! همین داستان، داستان تکراری ما در افغانستان و در عراق هم هست. و البتە مشکل اینجاست کە در این سە منطقە، بر خلاف ایران، حدود و ثغوری از دمکراسی حاکم است و در واقع امکان انتخاب نیروهای دیگر در عمل امکان پذیر است.

نظر2
فرخ نعمت پور

زمانی در هنگامە انقلابی گری اصرار داشتیم کە سفر کنیم و رفقا در شهرهای دیگر را ببینیم. این دیدن، علیرغم اینکە ما می دانیستم کە آنان هستند و کار می کنند و زحمت می کشند،اما بخشی از پروسە احساس تعلق بە یک خانوادە بزرگتر بود کە ما در آن شرایط دشوار بدان احتیاج داشتیم. و شاید این احساس، احساس درستی نبود زیرا کە ایجاد خطر می کرد. اما این علیرغم جوانب دو سویە آن بخشی از سرنوشت ما بود.

نظر1
سیامک سلطانی

روز25 ماه فوریه، درست 60 سال از برگزاری کنگره 20 حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق، گذشت. کنگره‌ای که در آن نیکیتا خروشچف، رهبر وقت حزب، در اجلاس پشت درهای بسته کنگره، نخستین‌بار پرده از جنایات صورت گرفته در دوران زمامداری استالین در شوروی،  پرده برداشت. برای نخستین بار در اسناد این کنگره در مورد آنچه که بر خیل عظیم کارگران، دهقانان، پزشکان، نظامیان و روشنفکران جامعه، از جمله اکثریت قریب به اتفاق مسئولین و فعالین حزبی نواحی مختلف کشور رفت، رسما از واژه «ترور» استفاده گردید.

نظر1
فرخ نعمت پور

معیار اصلی تندروهای درون جمهوری اسلامی در انتخاب روش سیاسی و تعیین جایگاه فکری اشان در جهان امروز، نوع برخورد بقول خودشان دشمنانشان می باشد. افراد این طیف، هر روز کارشان این است تا تعقیب کنند و ببینند فلان شخصیت سیاسی در آمریکا و یا فلان روزنامە غربی و یا وابستە بە آل سعود و غیرە چە می گویند و چە می نویسند تا آنان نیز فرصت یابند و نوع برخورد و نگاە خودشان را انتخاب کنند و بر مبنای آن عمل کنند. در این نگاە، فرض بر این است کە اگر حریف گفت سیاە، او باید بگوید سفید، و اگر حریف گفت سفید او بگوید سیاە!

صادق کار

در خبرها آمدە بود کە علی پروین فوتبالیست قدیمی و محبوب ایران، گویا قرار است بە شهر زادگاە صادق لاریجانی، کە از کاندیداهای ذوب در ولایت و از استوانە های استبداد و ستمگری بلوک حاکم بر کشور است برود و بە سود صادق لاریجانی تبلیغات انتخاباتی کند.

نظر1
فرخ نعمت پور

ورد زبان، و شاە بیت سخنان تندروهای جمهوری اسلامی در مصافشان علیە اصلاح طلبان و دولت روحانی "عزت و آبروی مردم و کشور " است. افرادی از قبیل مصباح یزدی و کوچک زادە آنگاە کە سخنرانی یا مصاحبە می کنند، مرتب بر دو کلمە "عزت مردم" تاکید می کنند. تندروها برای اثبات ادعاهایشان بر سە مورد تاکید ویژە دارند:

ـ تکرار این حرف خمینی کە گویا مردم برای اقتصاد انقلاب نکردند،

ـ دشمنی کور با غرب بویژە آمریکا (گویا تنها می توان با دشمنی حق خود را ستاند)،

فرخ نعمت پور

در کتاب "کشف الاسرار" خمینی در صفحە ٢٨٩ و ٢٩٠ می خوانیم کە:

"در تمام کشورهای جهان یک نظر بیندازید. از آنروزی کە تاریخ بە ما نشان می دهد کە بشر برای خود حکومت تشکیل دادە تا امروز کە حکومتهای بزرگ با نامهای مختلف میان تودە بشر برپا است ببینید غیرە از این هست کە یک دستە با زور سرنیزە حاصل رنجهای طبقە زیر دست را فدای استفادەها و شهوت رانیهای خود می کنند لکن نامهائی روی آنها گذاشتند کە تودە را با آنها سرگرم و اغفال می کنند با نام وطن و حفظ استقلال کشور و احترام قانون کشور و دیگر الفاظی از این قبیل حاصل خون دیگران را برای خود ذخیرە می کنند."

فرخ نعمت پور

یکی از پایەهای علت گرایش انسان بە مذهب این است کە وجود پدیدەای بە اسم "خداوند" می تواند بە آدمهای مذهبی آرامش و امنیت بدهد. اینکە، موجودی فراطبیعی و متافیزیک می تواند وجود داشتە باشد و در این جهان وانفسا و پر از اضطراب، دلهرە، نگرانی و بی ثباتی، نکتە اتکائی باشد برای ایجاد آرامش درونی، خود حکایتی ست.

نظر1
علی پورنقوی

در هجو دیپلماسی گفته اند "دیپلماسی هنر جلب رضایت خارج است و داخل؛ خارج را با زبان مغازله، داخل را با زبان منازعه".

فرخ نعمت پور

سایت "کرد پرس" با تنی چند از نخبگان کرد دانشگاههای تهران و اصفهان مصاحبەای حول انتخابات اسفندماە انجام دادە است کە یکی از مصاحبە شوندگان "محمد محمودی" دانشجوی دکترای سیاست گذاری توسعه روستایی در دانشگاه تهران است.

سیامک سلطانی

سرانجام پس از نزدیک به 5 سال جنگ، در پی مذاکراتی که بیش از 5 ساعت و در شهر مونیخ بطول انجامید، قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه ای درگیر جنگ در سوریه، در ارتباط با اعلام آتش بس در ظرف یکهفته آینده به توافق رسیدند. با  توجه به 2 تجربه ناموفق «ژنو -1» در ژوئن 2012 و نیز «ژنو – 2» در دسامبر 2014، می توان به چند عامل مختلف موثر در رسیدن به این توافق اشاره کرد:

- توافق ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، که موجب چرخشی محسوس در روابط ایران با دیگر کشورها، و تغییر نگاه آمریکا و اروپا به نقش ایران در معادلات منطقه‌ای گشت؛

صادق کار

شورای نگهبان و سایر تصمیم گیرندگان آشکار و پنهان انتخابات آن طور کە از اخبار و گزارشات برمی آید ظاهرا در پی اعتراض روحانی و طرفداران دولت، بە صورتی کە کنترل اکثریت مجلس دهم توسط محافظە کاران مرتبط با بیت رهبری و پاسداران مدافع استبداد را بە خطر نیاندازد، صلاحیت شمار دیگری از رد صلاحیت شدگان گمنام و کم شناس را تائید کردەاند.

منوچهر مقصودنیا

در روز ۱۶ آبان که آقای روحانی گفت:«قوه قضائیه باید مامن جامعه باشد و اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت اما اگر نمک فاسد شود، کار بسیار سخت می‌شود.»

آقای آملی لاریجانی نیز در واکنش این سخنان را «افترا و توهین به قوه قضائیه» توصیف کرد و گفت: «اگر قوه مجریه فاسد شود، اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس جمهور فاسد شود، کار سخت می‌شود.»

*********

فرخ نعمت پور

 در این روزها ویدیوئی از روایت جنگ پیشمەرگەهای کردستان عراق را در زمان صدام با نیروهای حزب بعث نگاە می کردم. پیشمرگەای صادقانە از عملیات انتقام توسط نیروهای تحت فرمانش می گوید علیە نیروهای ارتش عراق، و در همان حال در ادامە می گوید کە ارتش عراق در انتقام دوبارە از پیشمرگەهائی کە این عملیات را علیە آنها انجام دادەاند دوبارە بە آنان حملە می کنند. در جریان این حملات انتقام جویانە از هر دو طرف مرتب افرادی جانشان را از دست می دهند. معلوم نیست انتقام آیا اگر با تلفات خودی همراە شد آیا واقعا می توان بر آن نام انتقام نهاد.

صادق کار

خبرگزاری های مختلف داخلی دو روز پیش بە نقل از حسن خمینی، کە بە شکل مزورانەای صلاحیتش برای کاندیدا شدن در انتخابات خبرگان رهبری رد و از دور رقابت کنار گذاشتە شد، نوشتند کە نوە خمینی بخاطر رد صلاحیتش برای کاندیدا شدن در مجلس خبرگان رهبری شکایت خواهد کرد.

صفحه‌ها