سخن روز

فرخ نعمت پور

قرار است روز ٢٥ ماە ژوییە، یعنی دو روز دیگر، طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا بە رای گذاشتە شود کە در صورت تصویب آن، سپاە پاسداران بطور کامل تحریم خواهد شد. این در حالیست کە یکی از سران سپاە نیز متقابلا بە طرف آمریکائی در مورد تصویب این طرح هشدار دادە است و برای آنان خط و نشان کشیدە کە نیروهای خود را، در صورت تصویب این طرح، تا فاصلە هزار کیلومتری از اطراف ایران دور کنند.

فرخ نعمت پور

روزنامە 'وقایع اتفاقیە' با استفادە از 'نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی' تیتر می زند 'اقتصاد در مسیر خروج از رکود'، و روزنامە 'آرمان امروز' هم گزارش بانک مرکزی را در خصوص سال ۹۵ منتشر می کند. طبق این گزارش، با توجه به روندی که این نماگرها نشان می‌دهند، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت پنج و دوازدهم ‌درصد، و بدون نفت ٣/٣‌ درصد بوده است. در واقع خبری خوب برای اقتصاد ایران.

فرخ نعمت پور

ملا بختیار، عضو هیئت سیاسی اتحادیە میهنی کردستان عراق، بعد از سفر بە ایران با هیئتی از حزب متبوع خود، و گفتگو با بعضی از مقامات دولت ایران در خصوص رفراندوم اقلیم کردستان، بعد از بازگشت در یک مصاحبە رسانەای گفت کە بە مقامات ایرانی گفتیم همانگونە کە شما نگرانیهای خود را دارید و بدنبال منافع خودتان هستید، ما هم دارای نگرانیها و منافع خودمان هستیم. و در ادامە بە موضوع نگرانی کردهای عراق در خصوص نیروی حشد شعبی پرداخت. (نقل بە مضمون)

فرخ نعمت پور

در تمام آن انتخاباتهائی کە امکان حضور نمایندگان اصلاح طلبان و یا افرادی وجود داشتە کە بە گفتمان اصلاح طلبان نزدیک بودەاند، گرایشی از پائین در بطن جامعە وجود داشتە کە بر اساس گفتمان مطالبە محوری سعی در تاثیرگذاری بر روندهای انتخاباتی و سیاسی کشور داشتە است. مطالبە محوری و مطالبەمحوران، شاخص و بنیان اصلی جلوە جنبش مدنی در کشور بودەاند. مطالبە محوری در اصل چنان عمقی پیداکردەاست کە در میان اصلاح طلبان هم، آنگاە سخن بر سر تعامل و گفتگو با دولت روحانی بودە است، آنان نیز از همین نگاە و گفتمان عمل کردەاند.

نظر1
فرخ نعمت پور

'محمدرضا عارف' چهرە میانەرو اصلاح طلبان درباره بی‌اعتنایی دولت روحانی نسبت به اصلاح‌طلبان در توئیتری لب به گلایه گشوده و گفته است: "پیروزی آقای روحانی در انتخابات مدیون جریان اصلاح‌طلب است و انتظار این است، رئیس‌جمهوری در تشکیل کابینه از نظر مشورتی شورای‌عالی استفاده کند. بعضی‌ها پیروز می‌شوند، یادشان می‌رود، چه کسانی برایشان زحمت کشیدند و من این گلایه را دارم. در شورای‌عالی دو کار مهم پیش رو داشتیم؛ پیروزی در انتخابات سال ٩٦ و ادامه گفتمان اصلاحات که به اتفاق آرا آقای روحانی رأی آورد، نتیجه انتخابات اتفاقی نبود بلکه نتیجه شعار امید، آرامش و رونق اقتصادی بود.

علی پورنقوی

امروز، یکشنبه 25 تیر 1396، هشتمین کنفرانس بین‌المللی "بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی" کار خود را در تهران آغاز کرد. این کنفرانس تا فردا ادامه خواهد داشت. به واقع این هشتمین کنفرانس بین المللی "بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" است، که در این نوبت به قید "با تأکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی" نیز مزین شده است، بی آن که لختی بر نتایج کنفرانسهای پیشین و کلاً این دست "کنفرانسهای بین الملی" درنگ شود.

علی پورنقوی

امروز آغاز سومین سال توافق هسته ای ایران با کشورهای 5+1 است؛ توافقی که به برجام مشهور شده است. این توافق برای مردم ایران ساده و ارزان حاصل نشد: برجام پایانی بر هزینه های گزاف اما بیحاصلی بود که جمهوری اسلامی صرف پروژۀ هسته ای اش کرد. برجام همچنین پایانی بر هراس فلج کننده ای بود که از عواقب تنش فزایندۀ بین جمهوری اسلامی و امریکا بر جان جامعۀ ایران افتاده بود. سرانجام این که برجام پایانی نسبی بر انزوای ایران در عرصه ای جهانی بود. هم از این رو برجام آغاز امیدی نسبی برای "گذر از رنجها" و سامان زندگی، خاصه سامان اقتصاد ایران و از این رهگذر، مگر بهبودی در معیشت مردم بود.

علی پورنقوی

پیشتر از این مطبوعات ایران از مخالفت نیروهای راست در حاکمیت جمهوری اسلامی با امضای قرارداد نفتی بین دولت ایران و شرکت توتال فرانسه خبر داده بودند. مخالفت علم الهدی با این قرارداد در نمازجمعۀ گذشته در مشهد، و تکلیف او به قوۀ قضائیه که "باید درباره فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران حساس باشد" نشانۀ بارزی از این بود که قال مخالفت دارد بالا می گیرد.

فرخ نعمت پور

جیمس ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد تحت فشار قراردادن مردم ایران توسط آمریکا هشدار دادە، و گفتە کە ممکن است چنین فشاری مردم را با جمهوری اسلامی متحد کند.

سیاست خارجی آمریکا در رابطە با ایران همیشە یک سیاست نامطمئن و چند جانبە بودە است. فشارهای آمریکا نە تنها باعث تضعیف نظام در کلیت آن نشدە، بلکە در درازمدت بە تقویت آن کمک هم کردەاست. بیهودە نبود کە دولت آمریکا در زمان باراک اوباما برای اولین بار در پی تغییر جدی آن برآمد.

علی پورنقوی

امروز نشست سالانۀ سران 20 کشور (جی 20) کار خود را در هامبورگ آغاز کرد. این نشست تا فردا ادامه خواهد یافت. تظاهرات ده هاهزاران نفرۀ فعالان مخالف جهانی شدن، که از روز قبل با اعتراض به نشست جی 20 آغاز شده است، امروز نیز ادامه یافت و گاه در اینجا و آنجا به خشونت کشیده شد.

سیامک سلطانی

پس از انعکاس وسیع «نوار گقتگوی آیت‌الله فقید منتظری با هیئت مرگ»، و کار وسیع روشنگرانه در داخل و خارج ازکشور در هرچه رساتر کردن طنین این «فریاد علیه بی‌داد»، و در ادامه، اعلام کانیداتوری ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای هیئت مرگ، در انتخابات ریاست جمهوری، فرصتی نوین در برابر تمامی «زخم‌خوردگان» ایجاد گشت تا گامی به‌مراتب فراتر و بزرگ‌تر از گذشته در نه تنها شکستن دیوار سکوت، بلکه رساندن صدای «شکستن» به جامعه، برداشته شود.

فرخ نعمت پور

با شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری در دو دورە پیاپی، شکست آنان در انتخابات شورای شهر تهران و واگذاری تمامی کرسی ها بە اصلاح طلبان، کوچ جمعی طیف‌هائی از آنان بە اردوگاە اصلاح طلبان و یا اعتدالیون، سرنوشت جبهە اصولگرایان را در نظام جمهوری اسلامی با ابهامات و سئوالاتی چند روبرو کردەاست. سئوال در مورد اینکە، با شکستهای پیاپی آنان در عرصەهای انتخاباتی و رقابتی در درون کشور، سرنوشت آنان چە خواهد شد؟

علی پورنقوی

مکارم شیرازی در یک سخنرانی در 28 خرداد در انتقاد از سخنان روحانی، از جمله گفته بود: "اخیرا در سخنان یکی از دولتمردان بیان شده بود، امام علی علیه السلام ولایت و امامت را با آرای مردم دانسته و گفته، دموکراسی میراث علی علیه السلام است. این حرف، حرف عجیبی است... خداوند ولی را تعیین کرده است."

او افزوده بود: "دموکراسی از روی ناچاری است و در واقع حکومت مردم بر مردم نیست... تازه باید ببینیم که کدام دموکراسی را مد نظر داریم. آیا آمریکا را مد نظر داریم که با پول فراوان مردم را فریب می دهند و آرای آنها را می خرند؟

فرخ نعمت پور

دولت عراق، پایان دولت باطل داعش را اعلام کرد، هرچند هنوز در محدودە کوچکی از جغرافیای غربی شهر موصل جنگ هنوز پایان نیافتە است. در سوریە نیز شهر رقە کە پایتخت داعش حساب می‌شود بە محاصرە کامل نیروهای دمکراتیک با پشتیبانی آمریکا درآمدەاست. چنین بە نظر می‌رسد کە پایان حضور فعال داعش نزدیک است و این جریان افراطی سنی ـ اسلامی با محصور شدن بیشتر در محدودە جغرافیائی اندک، در آیندە بیشتر بە جنگ پارتیزانی و عملیات انتحاری روی آورد.

سیامک سلطانی

یک‌ماه و چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد. به‌نظر می‌رسد که جناح راست افراطی هنوز ازکابوس شکست رهایی نیافته و عدم رضایت از نتایج انتخابات را به انحاء مختلف به نمایش می‌گذارد.

نظر1
علی پورنقوی

در پایان روز گذشته قیمت نفت در بازارهای بین المللی یک دلار و بیست سنت کاهش یافت و به زیر 45 دلار (44 دلار و هشتادودو سنت) سقوط کرد. در خلال یک ماه گذشته قیمت نفت در بازاهای بین المللی بیش از 20 درصد تنزل داشته است. علت اصلی کاهش قیمت نفت از یک هفته پیش به این سو، اعلام آمار نفت ذخیره شده در امریکا بوده است. به موجب این آمار میزان کاهش نفت ذخیره شده در این کشور از آنچه پیشتر تخمین زده می شد، کمتر بوده است. ارزیابی این بود که 2/8 میلیون بشکه از نفت ذخیره شده در امریکا کاسته شده باشد. اما مقدار واقعی 1/7 میلیون بشکه بوده است.

علی پورنقوی

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه در شب گذشته، به نیروهای داعش در  دیرالزور سوریه خبر داده است. اطلاعیه، این حمله را پاسخی به اقدام تروریستی دو هفته پیش نیروهای داعش به مجلس و آرامگاه خمینی، که در اثر آن 18 تن از مردم کشته و ده ها تن زخمی شدند، اعلام کرده است.

علاوه بر این، اطلاعیه حمله موشکی به دیرالزور را هشداری به "تروریستهای تکفیری، و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آنان" نامیده و آنان را، در صورت ارتکاب مجدد اقدام تروریستی علیه ایران، به انتقام سخت تهدید کرده است.

فرخ نعمت پور

ترامپ در یک اقدام، محدودیت‌های سفر و تجارت با کوبا را کە در زمان باراک اوباما برداشتە شدە بود، دوبارە احیاکرد. او مبنای اقدامات خود را حقوق بشری خواند.

اینکە در کوبا زندانی سیاسی وجود دارد و آزادی اجتماعات و بیان بشدت محدود است، گمانی نیست. اما چرا ترامپ با همین معیارها بە مهندسی روابط خود با عربستان هم نمی پردازد.

سیامک سلطانی

هنوز مرکب امضای قرارداد معامله اسلحه 110 میلیارد دلاری میان عربستان و آمریکا خشک نشده بود که وزارت دفاع آمریکا خبر امضای قرارداد فروش جنگنده‌های اف- 15 به ارزش 12 بیلیون دلار به قطر را رسما اعلام نمود. جالب توجه است که این معامله در زمانی صورت می‌گیرد که تشنج میان عربستان و هم‌پیمانان با امیرنشین قطر نه تنها کاهش نیافته‌است، حتی شدت نیز یافته است.

فرخ نعمت پور

پوتین کە قبلا فروپاشی اتحاد شوروی را بزرگترین فاجعە قرن نامیدە بود، به تازگی بار دیگر این ادعای خود را تکرار کرد. و البتە این بار با توضیحات بیشتر. او در این توضیحات، از فروریزش کشور در عرصەهای اقتصادی، بهداشت، مسکن، ارتش، جنگ و رخت بربستن حمایت اجتماعی سخن گفت.

نظر2

صفحه‌ها