حزب دمکراتیک مردم ایران

پیام حزب دمکراتیک مردم ایران به چهاردهمين کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در حال حاضر چپ آزادی خواه ایران می باید نیروی خود را متمرکز سازد تا برای مسایل روز جامعه ی ایران پاسخ های شایسته و عملی بیابد. در این راه نيروهای چپ بايد به ساماندهی چارچوب نظری اش بپردازد، سيمايش را دقيق تر ترسيم نمايد، فعالانه در زندگی سياسی کشور شرکت جويد و چارچوب اتحادهايش را گسترده تر سازد.

پیام حزب دمکراتیک مردم ایران

چالش اصلی چپ دمکرات ایران، همانا آفرینش یک سامانه ی فکری و بینشی است که بتواند به کلیدی ترین مسایل ایران امروز، مانند مسائل قومی و ملی، راه مسالمت آمیز و اصلاح طلبی در ایران، رد خشونت سیاسی، عدالت اجتماعی، امکانات و راه تحول ایران پاسخ دهد و یا دست کم پرسش های را پیش بکشد که برای تامل و تفکر راه را بر تناقض گویی میان رفرمسیم یا راه انقلابی ببندد و در سیاستگذاریها وسمتگیریهای آن با روح روشن و شفاف اصلاح گرایی اثرگذارد.

اشتراک در RSS - حزب دمکراتیک مردم ایران