حزب دمکرات کردستان ايران و کومله زحمتکشان کردستان ايران

پيام مشترک حزب دمکرات کردستان ايران و کومله زحمتکشان کردستان ايران

به چهل و دومين سالگرد بنيانگذاری جنبش فدائيان خلق ايران

اين جنبش در راستای احقاق حقوق پايمال شده مردم بنيان نهاده شد و باعث ايجاد يک موج در جامعه گرديد و چه بسا سنگ بنای انقلاب مردم را تثبيت کرد. جذب روشنفکران و مردم از هر قشر و گروه احتماعی، از ويژگی های بارز اين جنبش بود که در تاريخ مبارزاتی مردم در ايران کمياب می باشد. همين ويژگی است که نبودش امروزه در عرصه سياسی احساس می شود.

بخش: 
اشتراک در RSS - حزب دمکرات کردستان ايران و کومله زحمتکشان کردستان ايران