علی یزدانی

نسبت عدالت واخلاق

غني نژاد "حق مالكيت فردي و آزادي انتخاب را دو ركن اساسي نظام اقتصادي بازار رقابتي" معرفي مي كند اما نمي گويد در اين جهان و از اين هفت ميليارد انسان روي زمين چند ميليارد بايد از حق مالكيت فردي و آزادي انتخاب محروم باشند تا نظام اقتصاد بازار رقابتي كه نفع چند هزار نفر يا چند صد هزار نفر در روي زمين را حفاظت مي كند، پا برجا بماند.؟

اشتراک در RSS - علی یزدانی