دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

او، نشانه ایستادگی بود

به مناسبت درگذشت “مام غنی بلوریان”

ما درگذشت مام غنی بلوریان را به بستگان سوگوار او، به همه دوستان و یاران پرشمارش، به جنبش چپ ایران و به مردم مبارز کردستان تسلیت می گوییم و اعلام می داریم که نام پر افتخار او را ثبت دفتر تاریخ فداییان خلق ایران می دانیم. با درود به خاطره جاودانه مام غنی بلوریان.

اطلاعیه برگزاری کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در فاصله بين دو کنگره سازمان، جنبش سبز پا به حيات گذاشته، سپهر سياسی کشور را تحت تاثير قرار داده و جريان حاکم را به چالش طلبيده است. کنگره نگاه به اين جنبش اعتراضی و راههای تداوم و تقويت آن، بررسی آرايش نيروهای سياسی، شکافهای درون بلوک قدرت، بحران اقتصادی، تحريمهای بينالمللی را در بحث و گفتگوهای خود قرار خواهد داد.

در مورد "فراکسیون کمونیستی" و آقای سیاوش

آقای سياوش از زمان ابلاغ نامه گروه کار تشکيلات (۲۶ ژولای ۲۰۱۰) عضو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نيست و "فراکسيون کمونيستی" تعلقی به سازمان ندارد و فعاليت او تحت عنوان "فراکسيون کمونيستی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)" غيرقانونی است. سازمان در مقابل آقای سياوش و فعاليت فراکسيون وی هيچ مسئوليتی برعهده ندارد.

رفیق محمد عبدی از میان ما رفت!

محمد عبدی يار ديرينه ما، از ميان ما رفت. رفيق محمد عبدی در طی چهار دهه در صفوف جنبش فدائی مبارزه کرد و همواره به آرمانهای انسانی وفادار ماند و در راه تامين آزادی و عدالت اجتماعی در کشور کوشيد. او عضو سازمان و جزو تشکيلات مازندران در سال های بعد از انقلاب بود.

تکذیب اتهامات معاون وزیر اطلاعات پیرامون وابستگی

"مادران صلح" و "جمعيت مادران عزادار" به سازمانهای اپوزيسيون

نسبت دادن "مادران صلح" و "جمعيت مادران عزادار" به سازمانهای سياسی اپوزيسيون اتهامی بيش نيست. "مادران صلح" و "جمعيت مادران عزادار" تشکلهای مستقلی هستند که به ابتکار فعالين اجتماعی به مثابه سازمان غيردولتی تشکيل شدهاند و به هيچ سازمان سياسی وابسته نيستند.

اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)مادر محسنی از میان ما رفت

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) درگذشت زنده ياد مادر محسنی را به فرزندان و ديگر بستگان او وهمه آزاديخواهان ايران تسليت می گويد.

اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)پیرامون اعلامیه منتشر شده به نام هواداران سازمان فدائیان خلق ایران ـ داخل کشور

در روزهای گذشته اعلاميه ای به نام هواداران سازمان فدائيان خلق ايران ـ داخل کشور پيرامون انتخابات رياست جمهوری و در پشتيبانی از يکی از کانديداها منتشر شده است.

اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پيرامون خبر ساختگی روزنامه کيهان

ما بدين وسيله خبر روزنامه کيهان را تکذيب و اعلام میکنيم که مواضع سازمان طی بيانيهها و اعلاميهها به اطلاع همه میرسد. سازمان هنوز موضع مشخص نسبت به انتخابات دوره دهم رياست جمهوری اتخاذ نکرده است. موضع سازمان در هفتههای آتی اعلام خواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)