مجید زربخش

پاسخ به برخی پرسشها

به نظر من فراخوان پیشنهادی سه سازمان که اخیرأ انتشار یافته میتواند برای نیروهای چپ سوسیالیستی نقطه آغاز و اقدامی مهم دراین راستا باشد. مشارکت فعال سازمانها و فعالان غیر متشکل چپ در این پروژه میتواند آغازی باشد برای بازکردن چشم اندازی در برابر نیروهای چپ دمکرات و سازمان یافتن بخشی ازآنها، برای تدوین استراتژی و برنامه سیاسی چپ سوسیالیستی و برای ایجاد گفت وگو و پیوند با جنبش چپ در ایران به ویژه با نسل جوان.

اشتراک در RSS - مجید زربخش