پرویز نویدی - مسعود فتحی

ادامه پروژه وحدت با تاکید بر اشتراکات و تکمیل آن ها ممکن است!

این پروژه تاکنون از نقطه نظر جلب نیروهای وحدت هم موفقیت های مهمی داشته است. نیروهای وسیعی را درگیر بحث وحدت ساخته است. شکل گیری جمعی از کنشگران چپ در جهت پیشبرد این وحدت یکی از این موفقیت هاست.

اشتراک در RSS - پرویز نویدی - مسعود فتحی