هانی حبیب

با دخالت در لیبی به منافع چه کسانی خدمت شد؟

به این دو دلیل خاص، غرب برای تشکیل یک دولت آشتی ملی در لیبی فشار وارد کرده است. بعد از چندین دور گفتگو در مراکش، بخاطر نگرانی از تهدیداتی کە ناشی ازناامنی همگانی بود، شرکت کنندگان توانستند بە تصمیم برسند.

اشتراک در RSS - هانی حبیب