احزاب و سازمان‌های سیاسی

نهضت آزادی ایران

اعضای ارشد اين سازمان در تماس های تلفنی و يا حضوری از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهديد قرارگرفته اند. آخرين مورد احضار آقای مهندس محمد توسلی، رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی و ابلاغ ممنوعيت ادامه...

جبهه ملی ایران

حاكمیت نگران است كه در شانزده آذر ۱۳۸۸ اجتماعات وسیع دانشجویی تشكیل شود و ازاینرو هر اجتماع چند نفره دانشجویان و یا دانشجویانی كه چهره های شناخته شده ای در دانشگاه ها هستند بازداشت می شوند.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

" اتحاد دمكراسی خواهان ایران " براین باور است كه این حركت بزرگ وگسترده ی مردمی با وجود كاستی ها یش با رشد همه جا نبه ی آگاهی وسازمان یابی و وحدت عمل شركت كنندگان آن، می تواند روز به روز عمق و...

حمید ذولنور

اولین و مهمترین برنامه کمیته دانشگاه تعطیل سراسری دانشگاه تهران بمناسبت روز ۱۶ آذر بود. بیش از هفت سال از کودتای ۲۸ مرداد میگذشت و در تمام طول این زمان دستگاه حاکم تمام قدرت خود را برای برکناری...

نهضت آزادی ایران

به حاکمان نظامی و سیاسی اكیداً توصیه میشود که مدیریت سیاسی را جایگزین مدیریت امنیتی و نظامی فعلی کرده، با پذیرش وجود بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز، پلهای پشت سرشان را برای یافتن راه حلهای...

جبهه ملی ایران

مصدق و نوزده نفرهمراهان او پس ازچهار روز تحصن بی نتیجه در کاخ مرمر که بعنوان اعتراض به تقلب درانتخابا ت دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بعمل آوردند، سرانجام در روز اول آبانماه ۱۳۲۸ در منزل دکتر مصدق...

صفحه‌ها