جمشید رادمنش

پزشکی‌ ژنومی

با در نظر داشت این نکات، مدلهای کامپیوتری ابزار مناسبی به حساب می آیند. شبیه‌سازی در سطوح مولکولی، سلولی، بافت‌ها و ارگان در جهت تشخیص فعل و انفعالات مولکولی که زمینه بیماریهای مزمن را فراهم می کنند و تصویری کامل و پویا راجع به فرد به دست می‌دهد.

بخش: 
اشتراک در RSS - جمشید رادمنش