جمعی از اعضا و هواداران سازمان فداییان خلق ایران، گروه شهید همایون کتیرایی

به بهانۀ بنیانگذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی

نشست فوق العادۀ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با موضوع بنیان گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی،در آبان ماه سال جاری، ما جمعی از اعضا و هواداران سازمان فداییان خلق ایران گروه شهید همایون کتیرایی در داخل کشور را بر آن داشت تا سخنی کوتاه با رفقای خود در میان نهاده باشیم.

آرمان های فدایی از دیروز تا حال، سخنی با رفقای فدایی

رفقا! برای ماندگاری دوباره در تاریخ باید به دور از هر پسوند و پیشوند نگاه ها را به افق روشن آینده باید دوخت، و با درس گرفتن از بررسی عملکرد گذشته به سوی اتحاد و همبستگی گام برداشت چرا که امروز جنبش نیازمند هدایت دمکراتیک است، و تنها با توجه و تکیه بر نقاط مشترک است که می تواند ماندگاری جنبش فداییان خلق ایران را در ذهن توده های ایرانی تضمین کند.

در مسیر اتحاد و هبستگی

رفقا و یاران، امروز دیگر وقت آن رسیده که جنبش چپ با پذیرفتن اشتباهات خود در جوانب مختلف و بدون درپی مقصر گشتن و گناهکار جلوه دادن دیگری، با تدوین برنامه ای روشن و گامهایی موثر و نوین در جهت اتحاد و همبستگی همه جانبه بردارد و در این شرایط با دست به دست هم دادن و ایجاد سازمانی توانمند از کلیه نیروهای چپ و پشتیبانی از مطالبات به حق دمکراتیک توده ها و دفاع از حقوق صنفی – سیاسی و فرهنگی آنان افقی روشن را برای جنبش رقم زد .

اشتراک در RSS - جمعی از اعضا و هواداران سازمان فداییان خلق ایران، گروه شهید همایون کتیرایی