مجید حقی

آنگاه که با عینک اشتباه به جهان می نگریم!

هنگامی که ذهنیتی در انسان نقش بسته باشد، مطمئنا هر آنچه مطالعه می کند را برپایه و چهارچوب همان ذهنیت و باور تفسیر می کند و در نهایت (انتها) ذهنیت وی غیرقابل تغییر می شود و ماحصل (دستاورد) تفسیر و تشریحات همان چیزی خواهد بود که از قبل حکم داده شده است. مشکل جناب فرخ این است که ایشان در چهارچوب ایدئولوژی مارکسیستی خویش ماندگار شدەاند.

اشتراک در RSS - مجید حقی