جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

جدایی از «کنگره ملیت های ایران فدرال»

متاسفانه حرکت های اخیر در نزدیکی به عربستان سعودی، و به تعاقب آن آغاز دور جدیدی از مبارزات مسلحانه در مناطق کردنشین در ایران بعد از بیست سال، نه تنها به سود خلق کرد و جلب افکار دموکراتیک مردم کشور منتهی نخواهد شد، بلکه می تواند با به وحشت انداختن مردم مناطق کرد نشین، مانع گسترش و تقویت جامعه مدنی در کردستان گردد.

اشتراک در RSS - جنبش فدرال دموکرات آذربایجان