دنیز ایشچی

رهبری آرمان فدرال دموکراسی را کدام جریان های سیاسی عهده دارند؟

گرمای عشق ملّی ملّیتها باید در وحدتی همگانی، در محیطی توام با برادری و برابری واحترام متقابل شعله های عشق به وحدت انسانی را شعله ورتر بکند. بگذار همگی دست در دست همدیگر از یکطرف دیواره های هر نوع اجحاف و تبعیضی را از هم بپاشیم و از طرف دیگر در ساختمان سیاسی اجتماعی ایرانی آزاد، سکولار، فدراتیو، برابر و دموکراتیک شرکت کنیم

آیا ما آکادمیسین ایم، ژورنالیست ایم، یا رهبران سیاسی جنبش مردمی؟

فقط با حضور یک اپوزیسیون مستقل سکولار دموکراتیک خارج حکومتی تحولگرایی که آن را دموکراتهای رادیکال لائیک رهبری می کنند امکان این فراهم می شود که لیبرالیستهای اسلامی خود را از مافیای سیاسی - نظامی ارتجاعی کودتا جدا بکنند و منافع خود را در اتحاد با این جبهه جستجو کنند. فقط چنین آلترناتیو مستقل و قدرتمندی امکان این را فراهم می کند که انها در این مسیر رادیکالیزه بشوند، نه پند و نصیحتهای عقلانی

"هاله نور" در پیام آقای موسوی و ما پسگامان جنبش

عکس العمل نشان دادن در مقابل سرکوبهای خشونت بار حکومتی یک پدیده طبیعی، غریضی و منطقی میباشد. نیروهای پیشرو نه تنها باید خود را جهت رادیکالیزه تر شدن شعارهای مردمی آماده بکنند، بلکه باید با کسب اعتماد به نفس بیشتر باید در نظر بگیرند که مردم به تاکتیکهای دفاعی ابتکار آمیزتری در مقابل خشونتهای حکومتی دست خواهند زد

جبهه ملی ایران ، حقوق بشر و حقوق ملیتهای ایران

اگر جبهه ملی بخواهد به حیات مثبت خود در تحولات اجتماعی ادامه بدهد، باید پلورالیسم چند ملیتی ایران را در راس سیسیتم فکری خود قرار بدهد و گرنه مثل رژیم هایی مشابه آپارتاید آفریقای جنوبی و "ایان اسمیت" زیمبابوه، به جاهای نا مناسب تاریخ سپرده خواهند شد

پان ایرانیستهای تجزیه طلب چه میخواهند

در مقابل سیاست مصرّانه نمایندگان اندیشه های پان ایرانیستی در هر لباسی و هر موقعِتی باشند، در مورد اتّهام تجزیه طلبی زدن به جنبشهای دموکراتیک و مّلی مردمی ملیّتهای غیر فارس ایرانی، نمایندگان سیاسی و شخصّیتهای برجسته این ملیّتها مداوم و مصرانه خواهان زندگی برادروار در اتحّاد با ملیّتهای دیگر در چهارچوبه یک سیستم فدراتیو بر مبنای اصل "تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مشروطه ایران" در چهارچوب کشور ایران می باشند

21 آذر شاهد مستند بر تایید فدرالیسم بعنوان سیستم موفق در ایران

حکومت ملّی آذربایجان در بطن خود و به تجربه عملی آزادی زنان، سکولاریسم، جمهوریت، دموکراسی، انتخابات آزاد؛ برابری و عدالت اجتماعی و رعایت کامل حقوق بشر را داشت. حکومت ملّی آذربایجان این ارمغانهای والای انسانی را در سرتاسر ایران می خواست بسط و گسترش بدهد

لیبرالیسم اسلامی، یا سوسیال دموکراسی سکولار؟

آلترناتیو جبهه جمهوری سکولار با ترکیب وزین نیروهای سوسیال دموکراسی تنها ترکیبی است بصورت عینی و علمی و واقعبینانه قادر است شعارها، نیازها و خواسته های این برهه تاریخی را پاسخ داده و مردم را از این منجلاب به یک مرحله بالاتری از تحوّل سیاسی اجتماعی تاریخی یعنی جمهوری سکولار و دموکراتیک مدرن و فدرال بالا بکشد. تنها چنین جبهه ای میتواند لیبرالیسم اسلامی را به دنبال خود بکشد، آنها را هم در تحوّل اقتصادی اجتماعی جامعه آنطوری که شایسته است سهیم سازد و از دگماتیستهای اسلامی سنّتی جدا سازد، نه اینکه خود به دنبال آن بیافتد

"وقتی که تاکتیکها جای استراتژی را میگیرند"

وقتی که تاکتیکها جای استراتژی را می گیرند، دیگر اهداف گم میشوند. دنباله روی از قدمهای کوتاه روزانه و دل خوش کنک عمده می شوند که اگر روز بعدش چندین قدم بیشتر هم عقب برویم، بازبا یک قدم دیگر به جلورفتن، دلمان خوش است که حرکت کرده ایم

دیوارهای بلندتری می سازیم؟!؟ "بمناسبت بیستمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین"

انسانهای آزاده قرن بیست و یک به یک راه حل سومی هم مسلح اند. این راه حل با استقبال و پذیرش وجودی مساله ملی بعنوان یک مساله جدی روز آغاز می گردد. با تشکل های دموکرات و آزاده نمایندگی مبارزات ملی به دیالوگ جدی می نشینند، خود مساله ملی را در پلاتفورمهای خود و در عملکرد روزانه خود برجسته تر می کنند، بر دوستی، برادری و تعاون و اصول همسایگی خوب اتکا کرده، آینده ای توام با دوستی و محبت و تعاون برای نسلهای بعدی به جا می گذارند

پلها را آباد کنیم، سّدها را بشکنیم

جوهر و روح حاکم بر حرکت این جبهه باید اتکّا بر حقوق بشر که تمام حقوق فردی و اجتماعی از جمله حقوق ملّی، دینی، جنسی، فردی و اجتماعی در آن مستتر باشد. وسعت و عمق آزادیهای فردی و اجتماعی موجب استحکام چنین جبهه ای خواهد بود

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی