نصرت شاد

ادبیات و انقلاب

ادبیات رئالیستی در روسیه تزاری

سرانجام زمانی که در سال 1855 آلکساندر دوم و اصلاحگرایی اش جانشین نیکلای اول شد، روسیه نفس نسبتا تازه ای کشید. در این دوره پوپولیستها نیز وارد مبارزه اجتماعی شدند و می خواستند تا روسیه را از طریق انقلاب اجتماعی نجات دهند

فمنیست ها در انقلاب روسیه تزاری

از آغاز قرن ١٩ در روسیه تزاری دو جنبش سوسیال دمکراسی و انقلابیون اجتماعی، تشکیل حزب دادند، که دومی سیاست مبارزه مسلحانه و ترور حاکمان را تعقیب می نمود. امروزه اشاره می شود که انقلاب ١٩٠٥ روسیه بیشتر یک انقلاب شهری بود تا یک انقلاب سراسری

مبارزات زنان و اتوپیهای جدید

آنارکوفمنیست ها یا فمنیستهای آنارشیست، مخالف زن سالاری هستند. آنها می گویند که ستم جنسی یکی از ستم های گوناگون و اشکال قدرت است و تنها لغو مردسالاری کافی نیست تا زنان از هرگونه ستم آزاد شوند. وظیفه فمنیسم انقلابی است که تمام انسانهای تحت ستم را با هم متحد سازد تا علیه هرگونه ستم طبقاتی، نژادی، جنسی و غیره مبارزه نمایند.

من، مارکس و یک نفر دیگر! مارکس و کتاب ایدئولوژی آلمانی

مارکس در این کتاب می نویسد که هرچه یک جامعه پیشرفته تر باشد، میزان تقسیم کار در آن بیشتر و پیچیده تر می شود، و تقسیم کار یعنی کارهای مختلف را به افراد مختلف واگذار نمودن. مارکس و انگلس تقسیم کار را از جمله نیازهای اقتصاد سرمایه داری می دانند که ناخواسته اثری منفی روی انسان و زندگی او بجا می گذارد و موجب از خودبیگانگی انسان و جدایی لذت زندگی و شوق کار از همدیگر می گردد

زوجی در ادبیات روستایی غرباز شعر اوا تا رمان اروین

اوا اشتریتماتر، شاعره و منتقد ادبی آلمان شرقی سابق در سن 80 سالگی در چند روز پیش، باعث شد که من در چند کتاب تاریخ ادبیات آلمان و چند دانشنامه مشاهیر، دنبال بیوگرافی کوتاه او بگردم، ولی در غالب این اثار با بیوگرافی شوهر وی، یعنی اروین اشتریتماتر نویسنده، روبرو شوم که در سال 1994 درگذشته بود

میان ادبیات و شور انقلاب

آنارشیسم، انتقاد و نگاهی به گذشته

مثا لهای جا لب تاریخ اجتماعی آنارشیسم، آنانی بودند که جرئت قد مهای عملی داشتند. هدف آنان، واقعیت دادن به اتوپی آزادی بود. نظریه آنارشیسم اکنون مدعی طرح جوابی برای حفظ محیط زیست و اقتصاد عادلانه قرن 21 نیز است.

از بازگشت تا خاکسپاری یک تبعیدی

کروپتکین و نوگرایی آنارشیسم

وی می گفت که اساس فلسفه سرمایه داری بر اینست که اگر فرد حاضر به استثمار خود نباشد، حقی برای دریافت کالاهای ضروری زندگی ندارد، و سرمایه داری موجب استثمار محیط زیست و جدایی انسان از طبیعت شده است. او نظریه سوسیالیسم اتوریته را آنزمان نظامی زورگویانه پیش بینی نمود

پدرآنارشیسم، مخالف فمنیسم

پرودن و آغاز آنارشیسم مدرن

گرچه امروزه گروهی او را پدر سندیکالیسم آنارشیستی می دانند، گروه دیگری او را پدر جامعه شناسی مدرن و یکی از نظریه پردازان مقوله های فدرالیسم و جنبش تعاونی بشمار می آورند. پرودن آنزمان دگماتیسم مارکسیستی را پیش بینی نمود و خطر روی کارآمدن یک دیکتاتوری کمونیستی را گوشزد نمود. بعد از مرگ او در سال 1865 جنبش چپ اجتماعی میان دو گروه سوسیالیسم دمکراتیک و سوسیالیسم اتوریته تقسیم گردید

آنارشیست ها، انقلابیونی بی صبر

باکونین و رمانتیسم انقلاب

باکونین در درجه اول یک عملگرا بود تا یک نظریه پرداز. آنارشیستهای پیش از باکونین غالبا پشت میزنشین بودند. در زمان او آنارشیسم به خیابان رسید. اگر پیش ازباکونین آنارشیسم یک ایده زیبا و یک فلسفه رادیکال بود، در زمان او آنارشیسم، راهنمای عمل، اعتراض و مبارزه شد

چارلز فوریه، سوسیالیست تخیلی

در جنبش اجتماعی مورد نظر فوریه، جذابیت بصورت شور و شوق برای انسان مطرح می شود. در جامعه عادل مورد علاقه او، شور و شوق انسان میتواند کاملا شکوفا گردد. فوریه پیرامون محیط زیست، تربیت، حقوق حیوانات و روابط زن و مرد نیر دارای نظریه هایی است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد