نصرت شاد

یک رمان میان سه ایدئولوژی جرج آرول و قصه سیاسی حیوانات

جرج آرول گرچه خود در ابتدا کمونیست و سوسیالیست و تروتسکیست بود، بعدها به مبارزه علیه زورگویی در استالینیسم و امپریالیسم و فاشیسم پرداخت. رمان "مزرعه حیوانات" او رمانی ضد استالینیستی است که سوسیالیسم خوشنام آن زمان در انگلیس را افشا می کند.

فیلسوف و یادداشت های متافیزیکی

گابریل مارسل، اگزیستنسیالیسم مذهبی

از جمله موضوعات فلسفه گابریل مارسل، انسان، تحقیر و احترام به انسان، وفاداری خلاق، و جستجوی حقیقت و عدالت، هستند. وفاداری و پایداری خلاق را او دارویی در مقابل عصر صنعتی می دانست

شاعر و پیشگویی سیاسی

آلکساندر بلوک ، شاعر سمبولیسم

ادعا میشود که او در سال 1908 در اشعارش ، جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر 1917 را پیش بینی کرده بود.اشعار او همچون رمانهای داستایوسکی تصویری از فقر و ابتذال شهرهای انبوه سرمایه داری روسیه تزاری هستند.اسلومین مینویسد که او آخرین شاعر روسیه تزاری و نخستین شاعر روسیه سوسیالیستی بود.در اشعار او یک استعاره " زنانگی ابدی " ملاحظه میشود

ما و زنان روشنفکر غرب

هانا آرنت، نظریه پرداز سیاسی

او متفکری سیاسی و مسئول بود که از آغاز خواهان تشکیل ارتشی یهودی علیه فاشیسم آلمان گردید. در نیمه دوم قرن بیست، او از صهیونیسم فاصله گرفت و اعلان نمود که مسئولیتی در مقابل اشتباهات و افراط گرایی این سازمان یهودی ندارد. او در گزارش از محاکمه آیشمن نوشت که بوروکراتها و قلم بدستانی مانند آیشمن در یک نظام دیکتاتوری، سنبل کشتار توده ای مردم می شوند

فیلسوف رمانتیک ، فیلسوف بورژوایی

یادی از فیلسوف رمانتیک

با چند کتاب شلینگ، فلسفه طبیعی درزمان او به اوج خود رسید. شلینگ تحت تاثیرپانته ایسم اسپینوزا طبیعت را خدا میدانست. در آثار او همه جا سخن از نقش و اهمیت طبیعت در فلسفه است. او می گفت که در طبیعت، پلورالیسم، چند نظری و چند امکانی حاکم است

شکست جنبش دانشجویی ولی نتایج مهم آن

انقلابيونی که شصت ساله شدند

این جنبش با اعتراض به حمله آمریکا به ویتنام آغاز شد و بعدها به غالب کشورهای اروپایی مخصوصا آلمان رسید. امروزه اشاره میشود که از دل آن جنبش بود که حزب سبز آلمان، جنبش زنان، انقلاب جنسی، سازمان چریکی ارتش سرخ، کشف و رواج قرص های ضد بارداری، جنبش هیپی، لغو ازدواج اجباری، کنفدراسیون دانشجویی، و غیره بیرون آمدند

فلسفه کانت و یک جمله از لنین

کانت، دومین فیلسوف مهم غرب

کانت از نظر سیاسی و مذهبی، متفکری لیبرال بود و از انقلاب فرانسه و دمکراسی جانبداری نمود. او نه تنها خالق تئوری صلح جهانی بود بلکه از نظر سیاسی یک جهانوطن بود. او پایه گذار فدرالیسم دولتهای مستقل و فیلسوفی ضداستعمار و سیاست تسلط ابرقدرتها بر جهان بود

نیچه: شاعر و فیلسوف

در آغاز، تئوری اخلاق نیچه تحت تاثیر نظریه اخلاق اسپینوزا بود. نیچه اخلاق غرب در طول تاریخ را به دو بخش تقسیم می کند: اخلاق مثبت اربابانه یونانی و اخلاق منفی برده وار ادیان ابراهیمی. امروزه اشاره می شود که انتقاد او از اخلاق، جانبداری از بی اخلاقی در اجتماع نیست

تاریخ ساده فلسفه لیبرالی

برتراند راسل و جایزه نوبل ادبیات
کمیته نوبل دلیل اعطای این جایزه به او را پیشگام بودن وی برای مبارزه در راه هومانیسم و آزادی تفکر، اعلان نمود. چون راسل نیز مانند خود نوبل دانشمندی شکاک، اتوپیست و اخلاقگرا شناخته شده بود. راسل در چهارچوب دمکراسی غربی بطور مسئولانه در مقابل غالب مسائل اجتماعی و سیاسی موضع گرفت. مخالفت با تسلیحات اتمی، انتقاد از حمله آمریکا به ویتنام، انتقاد ازا شغال چکسلواکی توسط شوروی ،و مسابقات تسلیحاتی از جمله کوشش های وی بودند

آنارشیسم ،- شورش یا انقلاب یکنفره ؟

هواداران آنارشیسم در ادبیات غرب

ماکس اشتیرنر همزمان مارکس میان سالهای 1856-1806 در آلمان زندگی نمود. او در فقر زیست. پدرش سازنده آلات موسیقی در کلیسا بود. وی در دانشگاه به تحصیل فلسفه، الهیات و زبانهای کهن پرداخت. کتاب " فرد و مالکیت اش" را مهمترین اثر تاریخ فلسفه آنزمان می دانند. اثر مهم دیگر او " تاریخ ارتجاع " نام داشت. او نظرات خود را مقدمه سوسیالیسم دمکراتیک بشمار می آورد، و می گفت که باید هر کسی بتواند ادعا نماید که " انسان منحصر بفردی است"

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد