نصرت شاد

یادی از کروچه، ادیب و فیلسوف ایتالیاییمتفکری ضد فاشیست

منابع چپ در باره کروچه اشاره می کنند که او ایده آلیست، نماینده هگل گرایی نو، پایه گذار ایده آلیسم نو، ایدئولوگ بورژوا-لیبرال ایتالیا و رهبر حزب لیبرال، در زمان خود با کمک تئوری و عمل، با فاشیسم مخالفت و مبارزه نمود

فمنیسم، آزادی زنان یا نجات زحمتکشان؟

یادی از یک سازمان آنارشیستی زنان در اسپانیا

زن ها می گفتند که انقلاب باید با نابود کردن نظام مردسالار همراه باشد، و اتوریته مردان نباید روی دولت و انقلاب تکرار شود. زنها می خواستند که نیرویی فمنیستی در یک جنبش انقلابی با اهدافی برنامه ای باشند. زنان بایستی بر اثر تجربه عملی به ضرورت انقلاب اجتماعی ایمان بیاورند

بخش: 

باکره های سرخ آنارشیسم

لویزه میشل، زنی مبارز

او می نویسد که در جامعه آنارشیست انسان به کتاب قانون و به پلیس و به دولت نیاز ندارد. وی میگفت؛ من احساس میکنم انقلابی که به شکل یک دولت ختم شود فریبی ظاهری است. او در مبارزات روزانه عملی، با مارکسیستها نیز همکاری میکرد چون در نظر او تمام جریانات چپ برای یک هدف مشترک می جنگند. وی سالها با نام مستعار مذکر لویز میشل مقاله مینوشت چون زنان را آنزمان جدی نمی گرفتند.

اِما گلدمن، زن شورشگراز پطروگراد تا شیکاگو

سرمایه داری به خیلی از زنان امکان دیگری غیر از خودفروشی نمی دهد، پس ازدواج نیز یک قرارداد اقتصادی و بیمه عمر بین زن و شوهراست که هزینه آن از دست دادن استقلال زن یا یک تله شکار برای زن است

بخش: 

مردان شورشی و زنان ناراضی

از رمانتیک آنارشیسم تا دگماتیسم استالینیسم.

کروپتکین چون تحقیقات زیادی در رفتار شناسی کرده بود مدعی بود که میان جانداران در روی کره زمین خصوصیت کمک متقابل وجود دارد. او قانون تکامل انسان و سعادت جویی او را عامل کوشش برای دستیابی انسان به آزادی میدانست. او میگفت که انسان همچون طبیعت دائم در حال تغییر و تکامل است چون ایستا بودن موجب مرگ و نیستی موجود میشود. در نظر او آزادی فرد در تاریخ تکامل طبیعت و جهان آخرین قدم منطقی پیشرفت انسانی است

هایدگر، فیلسوفی مهم، سیاستمداری گمراه.

ها یدگردرسال 1947 درنامه ای با عنوان " پیرامون هومانیسم " به خوانندگان فرانسوی آثارش توصیه میکند که چگونه آنان را مطالعه کنند. اومدعی است که هومانیسم وی پسامتافیزیکی است. منقدین وی ولی مدعی هستند که نازیسم وآنتی هومانیسم اوریشه در بی خیالی وی درمقابل انسان و مسائل انسانی دارند

بورژوائی و ایدئولوژیک نامیدن ادبیات اجتماعی انتقادی

در آثار او تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه انگلیس در پایان قرن 19 نیز بررسی می گردند. رمانهای او همچون آثار ژوزف کنراد عبور از عصر ویکتوریایی به دوره مدرن را نشان می دهند. یأس و ناامیدی خصوصیت نوشته های این دو نویسنده اند.

به ابدیت خوش آمدید / در بهشت کسی نمی گریدآغاز رمان اجتماعی زنان در آمریکا

خانم وارتان خود از خانواده ای مرفه برخاسته بود. او در آثارش مدعی است که فرد تحت تاثیر محیط اجتماعی اطرافش است، و گاهی حتی قربانی شرایط زندگی می شود و شانسی ندارد که سکان سرنوشت خود را بدست گیرد. سئوال دیگر او در رمان، اینست که قهرمان داستان در شرایط مختلف زندگی چگونه عمل می کند.

لیبرال ها و" فلسفه اجتماعی "غرب.

معروف ترین اینگونه فیلسوفان یا اقتصاد دانان، لودویک ارهارد (1977-1897) ، سیاستمدار آلمانی است. او را پدر معجزه اقتصادی آلمان بعد ازجنگ جهانی دوم نامیده اند. معلم فلسفی او فرانس اوپرنهایمربود. ارهارد باعث شد که سرمایه داری مدل غربی به خشونت و درنده گی سرمایه داری آمریکایی نباشد وبه نقل از ضرب المثلی، از دزدی کاروانسر، دستمالی هم به سرایدار ببخشند

ادبیات، اتوپی آشتی طبقاتی

جایزه نوبل برای دمکراسی روستایی.

بیورنسن پایه گذار نوگرایی در درام کشور نروژ بود و میگفت که نویسنده مسئولیت مهم اجتماعی و انسانی دارد. وی در کنار ایبسن جزو کلاسیکهای درام انتقادی و رئالیستی است. بیورنسن خالق اشعار میهن پرستانه و سرود ملی نروژ نیز است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد