نصرت شاد

فلسفه شرق و غرب؛ دو مثال

عرفان شرقی، بازیگوشی غربی

یاهزاران سال است که غا لب شرقی ها تصویر ماه را در آب می بینند و به اسطوره سازی و شعرگویی رمانتیک در باره آن می پردازند، ولی غربی ها در سال 1953 قله اورست و در سال 1968 کره ماه را عملا تسخیر کردند. مورخین سیر اندیشه این روح کنجکاوی و تجربه گرایی فرهنگ غربی را ناشی از فرهنگ ریسک و شهامت و کنجکاوی پرومته ای یونانی می دانند

جدایی دین از فلسفه در عصر جدید

ازجمله واژه های مهم دوره روشنگری اروپا ، مقوله آزادی بود. کلمات دیگر مهم عصر روشنگری ، نور، حقیقت، علم، تقوا، قانون، پیشرفت، سعادت، اخلاق و غیره بودند. روشنگری دوره ای خوشبینانه بود. روشنفکران مترقی به مبارزه علیه تیره مردان کلیسایی پرداختند. در عصر روشنگری، پیشگامان اجتماعی به عبادت علوم طبیعی می پرداختند. با این وجود اشاره میشد که روشنگران باید قبل از هر چیز در باره خود روشنگری کنند

فلسفه باستان، نبرد دین با علم.

آغاز فلسفه، سکولار یا دینی؟

فلسفه، تفکری است انسانی که همیشه همراه انسان اولیه بوده و خاص قشر متخصصان نبوده. آغاز علوم طبیعی مدرن با محاسبه پدیده های طبیعی از جمله با بحث نظرات دمکریت و ارسطو شروع شد

یادی از تئوری و بحث جهانوطنیانترناسیونالیسم فقر مخالف امپریالیسم گلوبال

نظریه جهانوطنی کارگری از زمان جنبش پرولتری سنتی شروع شد. تاریخ جهانوطنی نو تاکنون از سه مرحله گذشته است: جهانوطنی جنبش دانشجویی از سال 1968، جهانوطنی در میان کشورهای جهان سوم و آغاز آن در جنگ ویتنام، و جنبش جهانوطنی که از زمان سقوط استالینیسم در سال 1989 در کشورهای بلوک شرق در جهان مشهود شده است

ما و مردان ریشوی غرب

فقر و فلسفه، دلیل انقلابی شدن

امروزه اشاره میشود که جنگ داخلی روسیه بعد از انقلاب بتدریج موجب لغو مطبوعات آزاد، ممنوعیت احزاب غیرکمونیستی، ممنوعیت شوراها، و نابودی دمکراسی حزبی شد. و حزب بلشویک در جنگ داخلی بصورت یک سازمان توده ای نظامی بیرون آمد

سارتر مارکسیست، مارکس اگزیستنسیالیست

اگزیستنسیالیسم و ادعای تکمیل مارکسیسم

نظریه ماتریالیسم تاریخی این امکان را بوجود آورد که سوسیالیسم از وضعیت اتوپی به علم درآید. در سیستم های متافیزیکی و فلسفه ذهنی، از حقیقت مطلق بحث میشود که در تضاد با علم و تجربه قرار دارد ، ولی برای مارکسیستها حقیقت نسبی مهم است

چپ های آسمانی در فلسفه بورژوایی

انسان موجودی است معلق، در فلسفه

منقدین وی ادعا میکنند که وی از طریق بحث با هابرماس در سال 1999 مشهور شد. گروهی دیگر او را فیلسوفی رسانه ای و یکی از چپهای الهی یا آسمانی میدانند. اسلوداک میگوید که قرن 20 قرن بیماران روانی بود. در نظر او تروریسم ریشه ای هومانیستی دارد و در تمام قرن 20 یک اقدام مشهود بود و دانش تروریستی بخشی از دانش هومانیستی است که ارتجاعی شده و تروریسم مبارزه ای است رمانتیک چون آن خردگریز است

بعد از قتل خدا، از هر باغی گلی

فلسفه بودیستی شرق روی اسلوداک در سالهای جوانی تاثیر مهمی گذاشته بود. وی در سال 1980 در سن 33 سالگی به هند رفت تا با افکار فرقه بگوان آشنا گردد... در آلمان دهه 70 قرن گذشته، در زمان جنبش دانشجویی سال 1968 و در سالهای اوج جنگ سرد، جوانان به چند دسته تقسیم شدند، گروهی مثل اسلوداک دنبال بودا رفتند و گروهی دیگر به سازمانهای چریکی مانند ارتش سرخ آلمان پیوستند

ایده آلیسم دولتی، شرم و حیای انقلابی!

اگر مارکس را تبعید نمی کردند

مارکس بعد از شکست انقلاب اروپا در سال 1848 به طبقه کارگر انگلیس امید بست و برای ادامه راه آزادی بسوی پاریس روان شد. هاینریش هاینه؛ شاعر معروف آلمانی، بعد از آشنایی خود با مارکس در پاریس، او را دکتر جوان انقلاب نامید.

دوران کودکی ادبیات روس، از تزارها تا رفقا ،ادبیات روس

ادبیات روس یکی از مهمترین ادبیات ملی جهان است که سهمی مهم در ادبیات جهانی دارد. از قرن 11 میلادی آثار و نویسندگانی به زبان اسلاو شرقی وجود داشته اند.در زمان تزارها، اروپایی نمودن جامعه و فرهنگ روس بیش از 120 سال طول کشید.در دهه 30 قرن بیست، مکتب ادبی رئالیسم سوسیالیستی کوشید تا مکتب ادبی حاکم در شوروی سابق گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نصرت شاد