گروهی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

طرح برنامه برای ارائه به کنگره ی یازدهم سازمان

به عقیده ی ما، آزادی واقعی در امکان گزینشهای فردی نیست بلکه در مشارکت در اراده ی عمومی و رسیدن به سعادت جمعی است. به جای آن که در مسیر توسعه پا بر سر دیگری بگذاریم تا به موفقیت برسیم؛ به همراه دیگران به موفقیت می رسیم. بدین لحاظ ما فرهنگ سوسیالیستی را با افتخار و سربلندی ترویج و تبلیغ می کنیم.

اشتراک در RSS - گروهی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)