آلن تورن

مذهب و دموکراسی

افراطی ترین مدافعین فلسفه روشنگری فكر می كنند كه تنها اندیشه خردمندانه و علمی می تواند دموكراسی را تحكیم بخشد. به نظر آن ها یك جامعه دموكراتیك بایستی علنی و طبیعی باشد، بر عکس تمامی دعوت ها از خلق، از فرهنگ یا از تاریخ، ناسیونالیسم را در خود دارد و راه یك دولت اقتدارگرا را هموار می سازد.

اشتراک در RSS - آلن تورن