ا. رحمان

با دهانهای پر از شکوفه

طاعون اگر بگذارد؟
شاعران هم از خانه بیرون خواهند آمد.
آنان، با دهان پر از شکوفه های بهاری،
به پیشباز ماه مه خواهند رفت
و سرودهای شان را در خیابانها و کارخانه ها
به پرواز در خواهند آورد.
کارگران،
این امیدهایِ فردا
تنها نخواهند ماند،

بخش: 

در کدام نقطه ایستاده ای؟

به یاد رفقای گمنام حزب توده ایران
و سازمان فداییان خلق ایران اکثریت که در بیدادگاههای رژیم جمهوری اسلامی؛ بر سر ایمان خویش استوار و پایدار ایستادند و همچون سرداران بزرگ جنبش کارگری راه سخت و صعب العبور کارگران و زحمتکشان رابرای نسلهای آینده هموار کردند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ا. رحمان