ا. رحمان

تداوم تهاجم ویرانگر نئولیبرالیسم

حامیان دو آتشه سرمایهداری و نظریهپردازان نئولیبرالیسم از پرداختن به ریشههای بحران طفره میروند. آنان مشكلات و بحرانهای مداوم امروز جامعه بشری را در درون نظام سرمایهداری و قوانین حاكم بر آن كه بر اساس سود ورزی و انباشت آزمندانه سرمایه استوار است انكار میكنند.

کابوس «فتنه» خواب از چشمان حاکمیت ربوده است

از این رو جناح راست افراطی در کشور ما که تمایلات شدید فاشیستی در رفتارهایش همواره نمودی آشکار داشته، استراتژی مشخصی دارد و آن، چه با استفاده از ابزار ولایت و روحانیت حامی خود و چه بدون آن خواستار حذف همۀ دگراندیشان درون حکومتی و در صدد ایجاد حکومتی یک دست فاشیستی است، که اکثریت مردم را تحت کنترل ارادۀ خویش در آورد.

بخش: 

هدفمند ساختن یارانه ها (طرحی ملی) یا تداوم غلتیدن به آغوش سرمایه داری

مدافعان این قانون که آن را ملی می دانند، فراموش نکنند كه سرمایه داری جهانی در سالهای گذشته یکی از اهرمهای فشارش بر دولتهای رفسنجانی و سپس خاتمی اجرای آزاد سازی قیمتها و عدم کنترل بازار بوده است که هم اکنون این سیاست به صورت کامل تر به دست دولت احمدی نژاد به اجرا درآمده است. تاکنون در هیچ کشوری از دنیا سراغ نداریم طرحی ملی از سوی امپریالیسم مطرح و از طرف دولتهای مستبد و ضد مردمی به اجرا درآمده باشد

بازنگری درجنبش دمکراتیک مردم ایران و راههای تداوم آن

حرکت مردمی بیش از هر چیز متکی به اراده و خواست مردم به ویژه توده های محروم است، و عوامل بیرونی مانند رهبری سیاسی و سازمانی و تاثیرگزاری فکری در مرحله بعد قرار دارد، و طبیعی است چنانچه جنبش حضور نداشته باشد، رهبری سیاسی در خلاء کاری ازپیش نخواهد برد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ا. رحمان