فریبرز رئیس دانا

دام اعتیاد در خانواده های کارگری

مبارزهی كارگران برای سلامت اجتماعی خود و خانوادههایشان، از مبارزه آنها برای تشكلهای صنفی و مدنی، آگاهی و رهایی، جدا نیست. بخشی از مبارزه صنفی، دموكراتیك و سیاسی كارگران، باید به خطر آسیبها اختصاص یابد

نقدینگی کشور نصیب چه کسانی میشود؟

بخشی از این سودها، پیشاپیش به مدیران و سهامداران اصلی تعلق میگیرد. آنها از مبالغ پیش دریافتی و دریافتها، بر اساس صورت وضعیت، قسمت خود را بر میدارند و در جای دیگر، از اروپا و كانادا تا امارات و داخل كشور، به خرید خانه و ملك، ساخت مجتمع تجاری و بساز بفروشی، اقدام میكنند. بنابراین نقدینگی كه باید برای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری به كار برود، میرود به جاهایی كه از آنجا به جاهای دیگر راه مییابد و در آنجا عامل سود و رانت میشود.

کارگران کشاورزی ایران

آنچه در زیر می خوانید تحقیقی است كه آقای فریبرز رییس دانا در مورد كارگران كشاورزی انجام دادهاست. اكنون كه مساله هدفمند كردن یارانهها شروع شده است و فریبرز رییس دانا، این یار همیشگی كانون مدافعان حقوق كارگر، به علت مخالفت آشكار وشجاعانه با این طرح خانمانبرانداز برای كارگران و زحمتكشان، در زندان به سر میبرد، انتشار این مطلب ما را با زندگی بخش دیگری از مردم آشنا میكند.

تحریم و آینده ی کارگران ایران

بیشترین احتمال، اما، به نظر من نه جنگ و نه پیروزی مطلق تحریم، بلکه پیدا شدن فرمولی برای تعلیق واقعی اما به روشی ظاهرالصلاح و قابل قبول و احتمالا با یاری میانجیهاست... فشار اقتصادی در ایران میتواند به عینیت یافتن و خیابانی و حتا همهگیر شدن اعتراضهای عمومی و کنشهای کارگری و نیروی کار خدماتی بیانجامد. به نظر نمیرسد دولت با همهی آمادگی مقابله، در مجموع بخواهد به استقبال آن برود

بخش: 

نامهرورزی یارانه ای

ایجاد توهم پولی نظریهای است كه میگوید چند درصد افزایش درآمد پولی نزد تودهها مقبولیت بیشتری دارد تا درصد بیشتری كاهش در هزینههای واقعی ایشان. با اینگونه سیاستهای دولت، مردم چند درصد قوهی خرید واقعی از دست میدهند و درصد به مراتب كمتری پول میگیرند و خوشنود میشوند.

بودجه و حقوق معلمان

بودجه ی آموزش و پرورش در سال 1388 معادل 102447 میلیارد ریال و بودجهی امور استانی 8785 میلیارد ریال لایجه شده است تا مجلس آن را تصویب کند. بودجهی آموزش و پرورش معادل 5/10 درصد کل هزینههای بودجهی این سال است. این بودجه در حدود 10 - 15 درصد کمتر از بودجهی نظامی مستقیم (منهای بودجهی شرکتهایی است که به فعالیت نظامی و تولید مربوط به آن دخالت دارند) است.

پيام شادباش نوروزی دکتر فريبرز رئيس دانا به اعضای کانون پژوهش فرهنگ ايران(سوئد)

در اين پيام شادباش، که اين برادر و ياور خدمتگزارتان، از سوی همه‌ ياران تان می‌فرستد، دوست ديرين سربلندِ دربندم، ناصر زرافشان نيز همانند من، سهم دارد. آنچه می‌گويم واژگان او و من است، که جُز تکرارِ راز دلِ گرما بخش همه‌ شما نيست.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فریبرز رئیس دانا