جهانگرد

« "ابزارهای آماده"، "نه جنگ و نه صلح"» - خوانشی از امور جاری

امروز در آخرین لحظه تاریخی - نقد گذشته ای- پشت سر گذاشتن این وضعیت هستیم. پل گذار تخلیه غرب از" شرق شناسی"، و استهلاك عرب از اسلام شناسی. ما بالاخره در مرحله نهایی رهایی هستیم - از شاه خدا و پدر تا شاه سلطان مطلقه، از سلطان روشنگر تا ضرورت استقرار نظام رهبری، برنامه ریزی، و مدیریت كه اجبارا اجتماعی است

اندیشه رهبری، تکنوکراسی "صفویه"، "کورش بخواب"،"مردم صدای انقلابتان را شنیدم"، و"میلیونها نفر"سرگذشتی حدود چهارصد ساله بعلاوه سی سال و منهای هزار و چهارصد سال

نه اسلام و اسلامگرایی، برخلاف تصورات برخی، "خرسی در خزینه" ایران بوده است و نه "استیلای" عربها از یكسو، و نه اصولاً "سلطنت" پهلوی سلطنت بوده است و نه "سلطنت مطلقه" غرب اروپا یا "دسپوت روشنگر" شرق اروپا از سوی دیگر

تقسیم کار، تخصصی شدن و پیشرفت کار، ثروت و سرمایه

دو اتفاق بزرگ در صحنه نقد گذشته ایران، یعنی تولید تاریخ، پیش آمده است كه هم نشانه پختگی اند، و هم گویای ضرورت تحول بنیادی آن. یكی چیزی است كه با عنوان "سند چشم انداز" شناخته شده است، و دیگری "سند گذار به جامعه مدرن و توسعه یافته"

اشتراک در RSS - جهانگرد